Månadsutfall för statens budget september 2016
Publicerad 27 Oktober 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall sep 2016 Utfall sep 2015 Förändring sep Utfall jan-sep 2016 Utfall jan-sep 2015 Förändring jan-sep Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 018 999 19 9 519 9 351 167 12 664 12 717 71
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 394 993 401 10 996 10 540 456 14 985 14 812 215
03 Skatt, tull och exekution 857 890 -33 8 202 8 133 69 10 919 10 783
04 Rättsväsendet 3 080 2 914 167 30 303 29 238 1 065 41 953 41 574 593
05 Internationell samverkan 224 139 85 1 770 1 570 200 2 033 1 905 143
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 071 3 140 -69 28 079 27 787 292 48 060 48 827 -50
07 Internationellt bistånd 2 082 3 220 -1 138 18 060 18 974 -914 25 738 32 357 -4 081
08 Migration 1 757 1 019 738 24 936 11 495 13 440 40 733 19 420 30 845
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 577 5 359 218 50 854 46 969 3 884 63 416 69 238 1 844
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 321 8 528 -208 79 038 76 530 2 507 106 185 109 868 340
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 976 3 181 -205 27 010 28 622 -1 612 35 951 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 073 6 868 205 65 149 62 674 2 475 86 253 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 388 1 183 205 13 670 11 280 2 390 18 903 21 070 227
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 971 5 288 683 53 969 48 335 5 634 73 068 79 681 -834
15 Studiestöd 2 080 2 180 -99 14 030 13 892 138 19 701 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 5 561 6 124 -564 46 658 45 215 1 442 66 376 69 452 -907
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 707 396 311 10 681 10 017 664 13 777 13 695 113
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 81 82 -1 775 773 2 3 150 7 064 -500
19 Regional tillväxt 155 129 25 1 513 1 502 11 2 803 3 256 5
20 Allmän miljö- och naturvård 442 430 12 4 889 4 175 714 7 088 7 662 -253
21 Energi 259 268 -10 1 803 1 499 304 2 768 2 812
22 Kommunikationer 4 765 4 320 445 32 177 31 445 731 50 719 54 122 -500
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 457 423 34 6 336 5 032 1 303 16 408 18 920 6
24 Näringsliv 410 348 62 4 174 3 641 532 5 805 5 998 -106
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 787 -8 70 014 68 877 1 137 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. -4 391 -4 112 -279 -498 12 826 -13 324 2 371 10 769
27 Avgiften till EU 3 350 1 269 2 080 20 204 29 125 -8 921 31 687 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 66 442 63 364 3 079 634 309 619 520 14 789 896 867 923 107 27 172
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 70 833 67 476 3 358 634 807 606 694 28 113 894 496 912 364 27 172
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -619 -350 -269 -22 937 -8 539 -14 398 13 055 10 768
  Kassamässig korrigering -422 -347 -75 22 773 12 385 10 388 6 230 0
Totala utgifter 65 401 62 666 2 735 634 145 623 366 10 779 916 152 933 875 27 172
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026