Månadsutfall för statens budget september 2016
Publicerad 27 Oktober 2016

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgick till 75,1 miljarder kronor i september, vilket är 7,6 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Inkomsterna för perioden januari-september uppgår till 776,3 miljarder kronor. Det är 110,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror på högre skatteinkomster.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto
Snabbare taxeringsprocess innebär stora skillnader mellan debiterad slutlig skatt 2015 och 2016

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i september till -10,9 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder högre än i september 2015. Det beror främst på att debiterad källskatt, att betala, aktuellt år, är 3,1 miljarder kronor högre än i september 2016.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -73,7 miljarder kronor. Utfallet för de nio första månaderna 2015 var -104,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 30,6 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. Den stora skillnaden mellan åren beror främst på stora skillnader i nettot av slutligt debiterad skatt, grundbeslut, att betala eller att återfå. Nettot till och med september uppgår till 40,0 miljarder kronor, dvs. skatten som ska betalas in är betydligt högre än återbäringen till skattebetalarna. För samma period 2015 var nettot -1,1 miljard kronor. Skillnaden är 41,1 miljarder kronor, vilket innebär att skillnaden mellan vad skattebetalarna ska betala in till staten och vad de ska återfå har ökat. Orsaken är att Skatteverket granskat och redovisat en mycket större andel av de deklarationer som tidigare år redovisades först i november. Skillnaden mellan åren kommer att minska under november.

 

Förskotten till kommuner och landsting har dock inte minskat. Hittills i år har 503,9 miljarder kronor betalats ut. Det är 28,2 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting). Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 4,2 miljarder kronor.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 25,0 miljarder kronor högre än de första nio månaderna 2015.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 14,0 miljarder kronor i september, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än i september 2015. Det beror främst på att den debiterad preliminär skatten för 2016 ökat med 0,8 miljarder kronor.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 146,8 miljarder kronor, vilket är 28,6 miljarder kronor högre än samma period förra året.  Den främsta orsaken är att en enskild koncern gjorde oväntat stora vinster under 2015. I januari betalades skatten in på skattekonto och i februari debiterades skatten som preliminär skatt, äldre år, att betala. Den debiterade preliminärskatten för 2016, att betala, har ökat med 9,2 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter
Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 3,6 miljarder kronor högre i september jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats. Även Ålderspensionsavgift, netto blev hög i september men det beror på en rättelse av en felaktig rapportering från augusti då utfallet blev för lågt.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 278,0 miljarder kronor, vilket är 25,9 miljarder kronor högre (10,3 procent) än samma period 2015. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på, som nämnts ovan, att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015 (från och med den första juni 2016 är nedsättningen helt borttagen). Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 9,9 miljard kronor (20,6 procent). Förutom den högre lönsumman och den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga så beror ökningen även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Den totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Skatt på egendom
Stämpelskatten lägre i september

 

Skatt på egendom uppgick till 0,9 miljarder kronor i september, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än samma period 2015 och avser i sin helhet stämpelskatt. Orsaken till det lägre utfallet är främst att Lantmäteriet låg efter med ärendehanteringen under det första halvåret 2015 på grund av systemproblem, men arbetade i kapp detta under hösten 2015. Lantmäteriets rapport för tredje kvartalet visar att huspriserna i riket ökat med i snitt 3,0 procent. Hittills i år uppgår skatt på egendom till 9,1 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor högre (24,3 procent) än 2015. Hela utfallet avser stämpelskatt. Orsaken till de högre utfallen är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster
Inkomsterna från moms 21,9 miljarder kronor (8,5 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i september till 36,1 miljarder kronor. Det är 2,4 miljarder kronor högre än i september 2015. För de första nio månaderna blev utfallet därmed 378,2 miljarder kronor, en ökning med 26,4 miljarder kronor (7,5 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 278,5 miljarder kronor för de första nio månaderna. Det är en ökning med 21,9 miljarder kronor (8,5 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Energiskatterna uppgår totalt till 52,2 miljarder kronor för perioden januari-september 2016. Det är en ökning med 3,1 miljarder kronor (6,4 procent).

 

Tobaksskatten uppgår hittills i år till 9,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto
Utbetalningar av återbäring i september

 

Betalningsdifferensen i september 2016 blev 2,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Både in- och utbetalningar till och från skattekonto blev betydligt större än föregående år. De fortsatt höga inbetalningarna beror främst på den starka ekonomin men det beror även på tillfälliga faktorer som sparande på skattekonto. Att utbetalningarna ökar beror på att Skatteverket redan i augusti granskade och redovisade en mycket större andel av de deklarationer som tidigare år redovisades först i november. Utbetalningarna i september avser främst skatteåterbetalningar till företagare som inte är aktiebolag.

 

Betalningsdifferensen för de första nio månaderna blev 1,2 miljarder lägre än föregående år. Inbetalningarna till skattekonto är fortsatt höga, 155,2 miljarder kronor högre för de första nio månaderna.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet
Lägre utfall på grund av högre inkomster 2015

 

Inkomsterna av statens verksamhet uppgick i september till 0,9 miljarder kronor vilket är en minsking med 1,7 miljarder kronor (64,0 procent) jämfört med föregående år.

Minskningen förklaras av att det under september inte har skett några utdelningar från statens aktier. I september 2015 delades 1,7 miljarder kronor ut från statens aktier vilket förklarar skillnaden mellan åren.

 

Inkomsterna av statens verksamhet är hittills i år 6,5 miljarder kronor (21,1 procent) lägre än 2015.

 

Offentligrättsliga avgifter
Högre utfall för Offentligrättsliga avgifter hittills i år

 

Utfallet för Offentligrättsliga avgifter uppgick i september till 0,7 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,1 miljarder kronor jämfört med september 2015. Det samlade utfallet i år för Offentligrättsliga avgifter är 29,2 procent högre än för 2015.

 

Nytt för 2016 är inkomsttiteln CSN-avgifter. På inkomsttiteln redovisas CSN:s administrationsavgifter och påminnelseavgifter. Utfallet för titeln uppgår för perioden januari–september till 1,4 miljarder kronor.

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026