Månadsutfall för statens budget augusti 2016
Publicerad 29 September 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall aug 2016 Utfall aug 2015 Förändring aug Utfall jan-aug 2016 Utfall jan-aug 2015 Förändring jan-aug Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 869 902 -33 8 501 8 353 148 12 664 12 717 71
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 977 1 335 -359 9 602 9 548 55 14 985 14 812 215
03 Skatt, tull och exekution 814 802 13 7 345 7 243 101 10 919 10 783
04 Rättsväsendet 2 573 2 542 31 27 223 26 324 899 41 953 41 574 593
05 Internationell samverkan 66 295 -229 1 546 1 431 115 2 033 1 905 143
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 775 1 989 786 25 008 24 647 361 48 060 48 827 -50
07 Internationellt bistånd 1 104 945 158 15 978 15 754 225 25 738 32 357 -4 081
08 Migration 1 648 886 762 23 179 10 476 12 702 40 733 19 420 30 845
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 695 4 676 20 45 277 41 611 3 666 63 416 69 238 1 844
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 277 8 035 243 70 717 68 002 2 715 106 185 109 868 340
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 967 3 143 -176 24 033 25 441 -1 407 35 951 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 8 026 7 702 323 58 076 55 807 2 270 86 253 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 245 969 277 12 282 10 097 2 185 18 903 21 070 227
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 688 5 102 585 47 998 43 047 4 951 73 068 79 681 -834
15 Studiestöd 1 094 985 108 11 950 11 713 237 19 701 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 5 169 4 419 750 41 097 39 091 2 006 66 376 69 452 -907
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 331 549 -218 9 974 9 621 353 13 777 13 695 113
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 82 82 0 694 691 3 3 150 7 064 -500
19 Regional tillväxt 144 73 71 1 359 1 373 -14 2 803 3 256 5
20 Allmän miljö- och naturvård 620 458 163 4 447 3 745 702 7 088 7 662 -253
21 Energi 128 85 43 1 544 1 230 314 2 768 2 812
22 Kommunikationer 4 147 3 850 297 27 412 27 126 286 50 719 54 122 -500
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 423 587 -164 5 879 4 609 1 269 16 408 18 920 6
24 Näringsliv 362 258 103 3 763 3 293 470 5 805 5 998 -106
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 787 -8 62 235 61 090 1 145 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. 419 3 880 -3 461 3 893 16 938 -13 045 2 371 10 769
27 Avgiften till EU 3 033 2 555 478 16 854 27 856 -11 001 31 687 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 65 455 64 891 564 567 867 556 156 11 710 896 867 923 107 27 172
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 65 036 61 011 4 025 563 973 539 218 24 755 894 496 912 364 27 172
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 618 -8 076 2 459 -22 318 -8 189 -14 129 13 055 10 768
  Kassamässig korrigering 2 246 2 235 11 23 195 12 733 10 462 6 230 0
Totala utgifter 62 083 59 050 3 033 568 744 560 700 8 044 916 152 933 875 27 172
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026