Månadsutfall för statens budget juli 2016
Publicerad 25 Augusti 2016

Saldot i statens budget blev 3,5 miljarder kronor bättre än i juli 2015

Saldot i statens budget uppgick i juli till 3,7 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor högre än i juli 2015. De totala inkomsterna blev 74,2 miljarder kronor i juli. Det är 6,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

 

De totala utgifterna i statens budget i juli blev 70,4 miljarder kronor. Det är 2,5 miljarder kronor högre än juli föregående år. Det beror framför allt på högre utgifter för Migration men lägre utgifter för Statsskuldsräntor m.m.

 

Budgetsaldot för perioden januari-juli uppgår till 105,6 miljarder kronor, vilket är 88,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna är 95,3 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster är 1,7 miljarder kronor lägre. Utgifterna hittills i år uppgår till 506,7 miljarder kronor. Det är 5,0 miljarder kronor högre än i januari-juli 2015. Utgifterna för Migration och Hälsovård, sjukvård och social omsorg blev högre, medan Statsskuldsräntor m.m. och Avgiften till EU blev lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul 2016 Utfall jul 2015 Förändring jul Utfall jan-jul 2016 Utfall jan-jul 2015 Förändring jan-jul Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 74,2 68,2 6,0 612,3 518,6 93,6 950,4 924,3  
Totala utgifter 70,4 67,9 2,5 506,7 501,7 5,0 914,5 933,9 27,2
Budgetsaldo 3,7 0,3 3,5 105,6 17,0 88,6 36,0 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgick i juli till 93,3 miljarder kronor, vilket är 7,6 miljarder kronor (8,8 procent) högre än i juli 2015. För perioden januari-juli blev de takbegränsade utgifterna 663,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 31,3 miljarder kronor (4,9 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul 2016 Utfall jul 2015 Förändring jul Utfall jan-jul 2016 Utfall jan-jul 2015 Förändring jan-jul Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,7 63,6 6,1 498,9 478,2 20,7 890,6 912,4 27,2
Ålderspensionssystemet 23,6 22,1 1,5 164,5 154,0 10,5 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 93,3 85,8 7,6 663,5 632,2 31,3 1 175,8 1 197,9 27,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026