Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall juni 2016 Utfall juni 2015 Förändring juni Utfall jan-juni 2016 Utfall jan-juni 2015 Förändring jan-juni Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 213 1 074 139 6 585 6 394 191 12 666 12 717 71
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 631 1 487 144 7 590 7 219 371 14 943 14 812 215
03 Skatt, tull och exekution 1 251 1 256 -5 5 696 5 616 80 10 919 10 783
04 Rättsväsendet 3 933 3 755 177 21 385 20 731 653 41 942 41 574 593
05 Internationell samverkan 205 86 119 1 095 1 082 13 1 891 1 905 143
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 113 4 036 77 20 546 20 825 -279 48 162 48 827 -50
07 Internationellt bistånd 1 728 1 551 177 11 846 10 493 1 352 25 738 32 357 -4 081
08 Migration 2 736 1 521 1 215 16 076 7 847 8 229 43 204 19 420 30 845
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 343 5 233 111 35 002 32 140 2 862 63 263 69 238 1 844
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 825 8 840 -14 54 053 51 732 2 321 106 321 109 868 340
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 011 3 189 -178 18 086 19 150 -1 064 36 011 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 889 6 748 141 42 647 40 897 1 750 85 903 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 128 913 215 8 921 7 387 1 534 19 189 21 070 227
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 464 5 272 1 192 37 047 32 977 4 070 74 057 79 681 -834
15 Studiestöd 820 753 67 10 291 10 114 176 19 820 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 5 592 5 444 148 31 759 30 614 1 144 66 321 69 452 -907
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 083 967 116 7 865 7 372 493 13 775 13 695 113
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 104 110 -7 535 550 -15 4 514 7 064 -500
19 Regional tillväxt 266 164 102 1 116 1 167 -51 2 834 3 256 5
20 Allmän miljö- och naturvård 706 375 330 3 528 3 002 526 7 027 7 662 -253
21 Energi 281 217 64 1 329 1 070 260 2 770 2 812
22 Kommunikationer 4 685 4 687 -2 20 342 20 540 -198 49 327 54 122 -500
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 780 753 27 5 031 3 658 1 372 17 543 18 920 6
24 Näringsliv 771 675 96 3 059 2 626 433 5 789 5 998 -106
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 614 165 46 677 45 689 988 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 653 -2 606 -47 2 947 11 458 -8 511 6 122 10 769
27 Avgiften till EU 1 809 2 562 -753 10 802 23 668 -12 867 23 283 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 70 492 66 678 3 814 431 854 426 020 5 834 896 687 923 107 27 172
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 73 145 69 284 3 861 428 907 414 563 14 345 890 565 912 364 27 172
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -3 066 388 -3 454 -11 359 891 -12 250 11 897 10 768
  Kassamässig korrigering 2 653 3 112 -459 16 446 6 817 9 629 5 870 0
Totala utgifter 70 078 70 178 -99 436 941 433 728 3 213 914 454 933 875 27 172
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026