Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016

Utgifterna uppgick i juni till 70,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än samma månad 2015. Utgifterna för årets sex första månader uppgår till 436,9 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Utgiftsområde 08 Migration

Utgifterna för migration ökar med 1,2 miljarder kronor i juni.

 

Utgifterna för Migration uppgår till 2,7 miljarder kronor i juni, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än samma månad 2015.  Ersättningar och bostadskostnader har ökat med 1,0 miljard kronor. Antalet asylsökande har dock minskat med 4 480 (-67,7 procent) jämfört med juni 2015.  Utgifterna i juni speglar dock inte månadens migrationsströmmar eftersom utbetalningarna till kommunerna dels släpar efter, dels beror utgifterna på hur många asylsökande som totalt finns i mottagningssystemet.

 

Jämfört med de sex första månaderna 2015 har utgifterna för Migration ökat med 8,2 miljarder kronor (104,9 procent) och uppgår för det första halvåret till 16,1 miljarder kronor. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har ökat med 4,8 miljarder kronor (137,7 procent) och boendekostnader för asylsökande med 2,4 miljarder kronor (162,8 procent). Antalet asylsökande har dock minskat med 13 477 (46,5 procent) och antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem har sedan sista december 2015 minskat med 13,3 procent. Att utgifterna ändå ökar beror bland annat på att Migrationsverket släpat efter med ersättningarna till kommunerna för det stora antalet asylsökande barn och unga som kom i höstas.

 

Utgiftsområde 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Högre utgifter för hälsa, sjukvård och social omsorg

 

Utfallet för Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppgår för det första halvåret till 35,0 miljarder kronor. Det är 2,9 miljarder kronor (8,9 procent) högre än samma period föregående år.

 

Utfallet för anslaget Bidrag till folkhälsa och sjukvård är för de första sex månaderna 1,9 miljarder kronor högre än samma period 2015 och uppgår till 2,6 miljarder kronor. Det högre utfallet beror främst på utbetalningar av Professionsmiljarden, som används för att förbättra resursutnyttjandet i hälso- och sjukvården och Resursförstärkning till landstingen som används till att möjliggöra särskilt angelägna insatser inom hälso- och sjukvården. Utbetalningar gjordes i februari på 1,0 miljard kronor vardera.

 

Även utgifterna på anslaget Bidrag till psykiatri är 0,8 miljarder kronor högre för de första sex månaderna. Anslaget används till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Insatserna regleras av en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting.

 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Högre utgifter för sjukpenning, men sedan sista kvartalet 2015 kan en inbromsning skönjas

 

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgår för det första halvåret till 54,1 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

De största utgifterna under utgiftsområdet avser utgifter för sjukpenning och rehabilitering och aktivitets- och sjukersättningar. Utgifterna för sjukpenning och rehabilitering uppgår för perioden januari-juni till 20,0 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor (9,9 procent) högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet anger hur många frånvarodagar som ersätts med sjukpenning- och rehabiliteringsersättning per registrerad försäkrad (16-64 år). Alla dagar är omräknade till nettodagar. Sjukpenningtalet i juni var 10,7 dagar. Män har lägre sjukpenningtal (7,5 dagar) än kvinnor (14,1 dagar).

 

Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar uppgår för det första sex månaderna till 24,9 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än samma period 2015.

 

Utfallet för anslaget Bidrag för sjukskrivningsprocessen bidrog till det högre utfallet med 0,6 miljarder kronor och uppgår för de sex första månaderna till 2,3 miljarder kronor. Det högre utfallet hänför sig främst till Rehabiliteringsgarantin, som finansierar ett av villkoren i det nya avtalet mellan staten och Sveriges kommuner och landsting 2016.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Högre utgifter för Föräldraförsäkring för det första halvåret jämfört med samma period 2015

 

Utgifterna för Ekonomisk trygghet för familjer och barn uppgår för det första halvåret till 42,6 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det högre utfallet hänför sig främst till anslaget Föräldraförsäkring, som är 0,9 miljarder kronor högre, varav utgifterna för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning är 0,5 miljarder kronor respektive 0,2 miljarder kronor högre. De totala utgifterna för Föräldraförsäkring uppgår för perioden januari-juni till 19,7 miljarder kronor.

 

Även utgifterna för Barnbidrag och Underhållsstöd är vardera 0,3 miljarder kronor högre för årets sex första månader jämfört med samma period 2015. Utgifterna för Barnbidrag uppgår hittills i år till 13,2 miljarder kronor .

 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Antalet öppet arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter att minska i juni

 

Utgifterna för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgår för perioden januari-juni till 37,0 miljarder kronor. Det är 4,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror främst på att utgifterna för det nya anslaget Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar hittills i år uppgår till 3,1 miljarder kronor. År 2015 redovisades stöden på budgetens inkomstsida under inkomsttypen Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto.

 

Utgifterna för Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd uppgår för det första halvåret till 15,2 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Antalet inskrivna som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen (öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd) var i slutet av juni 345 581, varav 155 141 var kvinnor och 190 440 var män. Det är en minskning totalt sett med 2,4 procent jämfört med samma månad föregående år. För kvinnor var minskningen 3,2 procent och för män 1,7 procent. Antalet inskrivna öppet arbetslösa som är utrikesfödda har ökat med 6,4 procent i juni medan antalet inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, har minskat med 15,8 procent jämfört med samma månad föregående år. (För fler uppgifter se månadsstatistik på Arbetsförmedlingens hemsida).

 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Lägre räntor på statsskulden det första halvåret till följd av höga valutakursförluster föregående år

 

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. uppgick i juni till -2,7 miljarder kronor, vilket är i linje med utfallet för samma månad föregående år. Utfallet för utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden.

 

I tabellen nedan visas Räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter. Räntorna på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning, vilket innebär att utgiftsräntorna ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntorna ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettobeloppet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

 

Räntor på statsskulden juni 2016 jämfört med motsvarande period 2015, fördelning på anslagets komponenter

Miljoner kronor

 

 

 

 

 

 

 

Utfall
juni 2016

Utfall
juni 2015

Förändring
juni

Utfall
jan-juni 2016

Utfall
jan-juni 2015

Skillnad
2016-2015

Räntor på lån i svenska kronor

-982

-699

-283

6 184

5 847

301

Räntor på lån i utländsk valuta

-10

70

-80

1 126

1 135

-9

Över- (-)/underkurser (+) vid emission

-1 595

-1 249

-346

-9 534

-10 571

1 037

Summa räntor

-2 586

-1 878

-709

-2 260

-3 589

1 329

 

 

 

 

 

 

 

Räntor på in- och utlåning

-547

-829

282

-2 510

-3 059

548

Valutakursförluster (+)/vinster (-)

-26

-47

21

-101

10 439

-10 539

Kursförluster (+)/vinster (-)

505

143

362

7 755

7 553

202

Övrigt

0

0

0

0

0

0

Summa ränteutgifter

-2 654

-2 610

-44

2 883

11 344

-8 460

 

Det ackumulerade utfallet för anslaget Räntor på statsskulden för perioden januari-juni uppgår till 2,9 miljarder kronor. Det är 8,5 miljarder kronor lägre än samma period föregående år då utfallet uppgick till 11,3 miljarder kronor. Det lägre utfallet beror främst på att höga valutakursförluster föregående år har övergått till att bli valutakursvinster innevarande år.

 

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Lägre utgifter för EU-avgiften hittills i år med anledning av förskottsbetalningen under 2015

 

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen uppgår hittills i år till 10,8 miljarder kronor, vilket är 12,9 miljarder kronor lägre än samma period 2015.

 

I december 2015 gjordes en förskottsbetalning på cirka 6,7 miljarder kronor från anslaget som avsåg 2016. Det lägre utfallet för utgiftsområdet avser den del av avgiften som baseras på bruttonationalinkomsten. Utfallet för den delen blev i juni 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än i juni 2015.

 

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgår till 140,9 miljarder kronor för de första sex månaderna. Det är 9,0 miljarder kronor (6,9 procent) högre än samma period 2015.

 

För 2016 har de genomsnittliga pensionerna räknats upp med 4,2 procent. Detta trots att inflationen, mätt som prisbasbeloppets förändring, varit svagt negativ. Huvudorsaken till den positiva utvecklingen är att balanseringen, den så kallade ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del av den minskning av indexeringen som skett tidigare år. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026