Månadsutfall för statens budget juni 2016
Publicerad 28 Juli 2016

Inkomsterna uppgick i juni till 50,5 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor högre än i juni 2015. Inkomster från skatt ökade med 14,4 miljarder kronor medan övriga inkomster minskade med 0,7 miljarder kronor.

 

För första halvåret uppgår inkomsterna till 538,8 miljarder kronor. Det är 88,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Inkomsterna från skatt har ökat med 90,1 miljarder kronor medan övriga inkomster har minskat med 1,7 miljarder kronor.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juni 2016 till -9,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. I juni 2015 var utfallet -11,4 miljarder kronor. Skillnaden är 2,2 miljarder kronor. Orsaken till att skillnaden är positiv beror på flera orsaker, dels är den debiterade källskatten för 2016 högre än 2015, dels har anstånd med att betala slutlig debiterad skatt upphört i juni. Vidare är den debiterade slutliga skatten som ska betalas in till Skatteverket högre än den som ska betalas ut till skattebetalarna. Åt andra hållet går förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting.

 

Debiterad källskatt 16 miljarder kronor högre första halvåret

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -94,7 miljarder kronor. Utfallet för det första halvåret 2015 var -95,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 1,0 miljard kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är -4,2 miljarder kronor.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgick hittills i år till 336,0 miljarder kronor. Det är 18,8 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

Nettot för slutligt debiterad skatt avseende 2015, grundbeslut, att betala eller att återfå är -15,7 miljarder kronor, dvs återbäringen till skattebetalarna är större än vad de ska betala i restskatt. För samma period 2015 var nettot -23,3 miljarder kronor. Skillnaden är 7,6 miljarder kronor, vilket innebär skillnaden mellan vad skattebetalarna ska återfå och vad de ska betala in till staten har minskat.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 16,6 miljarder kronor högre än första halvåret 2015.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgick till 14,2 miljarder kronor i juni, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än i juni 2015. Orsaken är en felaktig redovisning av fastighetsskatten i juni 2015, som rättades upp i juli 2015. Bortsett från det har juridiska personer inkomstskatt ökat med 0,8 miljarder kronor, vilket främst beror att upphörande anstånd med att betala slutlig debiterad skatt, blivit större i år.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 99,8 miljarder kronor, vilket är 22,3 miljarder kronor högre än samma period förra året.  Den främsta orsaken är att en enskild koncern gjorde oväntat stora vinster under 2015. I januari betalades skatten in på skattekonto och februari debiterades skatten som preliminär skatt, äldre år, att betala. Den debiterade preliminärskatten för 2016 har ökat med 6,7 miljarder kronor

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 2,7 miljarder kronor högre i juni jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 181,8 miljarder kronor, vilket är 15,8 miljarder kronor högre (9,5 procent) än samma period 2015. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015. Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 6,0 miljarder kronor (18,9 procent). Förutom den högre lönsumman och den minskade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga så beror ökningen även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Det totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Skatt på egendom

Stämpelskatten forsätter att öka i juni

 

Skatt på egendom uppgick till 1,1 miljarder kronor i juni, vilket är 0,4 miljarder kronor (48,5 procent) högre än samma månad 2015. Hittills i år uppgår skatt på egendom till 6,0 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (38,4 procent) högre än 2015. Hela utfallet, både för juni och året, avser stämpelskatt. Orsaken till de högre utfallen är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster

Inleverans av överskott från AB Svenska spel i juni

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i juni till 42,5 miljarder kronor. Det är 5,9 miljarder kronor högre än i juni 2015. Orsaken till det högre utfallet beror delvis på att AB Svenska spel levererat in sitt överskott en månad senare i år. Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår i juni till 28,3 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,0 miljarder kronor (7,7 procent) jämfört med juni 2015.

 

För de första sex månaderna har skatt på varor och tjänster ökat med med 22,0 miljarder kronor (9,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår hittills i år till 185,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 17,9 miljarder kronor (10,7 procent).

 

Energiskatterna uppgår totalt till 35,6 miljarder kronor. Det är en ökning med 2,5 miljarder kronor (7,6 procent).

 

Alkoholskatten uppgår hittills i år till 7,4 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor (12,7 procent) högre än första halvåret 2015.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Fortsatt höga inbetalningar till skattekonto

 

Betalningsdifferensen i juni 2016 blev 2,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år och 22,3 miljarder kronor högre för första halvåret. Inbetalningarna till skattekonto är fortsatt höga, 12,1 miljarder kronor högre i juni och 112,5 miljarder kronor högre för första halvåret. Orsaken är främst den starka ekonomin men det beror även på tillfälliga faktorer som sparande på skattekonto.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026