Månadsutfall för statens budget maj 2016
Publicerad 22 Juni 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj 2016 Utfall maj 2015 Förändring maj Utfall jan-maj 2016 Utfall jan-maj 2015 Förändring jan-maj Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 018 984 33 5 373 5 320 52 12 666 12 717
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 431 972 459 5 959 5 732 227 14 943 14 812
03 Skatt, tull och exekution 909 901 8 4 445 4 360 85 10 919 10 783
04 Rättsväsendet 3 703 3 506 197 17 452 16 976 476 41 942 41 574
05 Internationell samverkan 83 159 -76 890 996 -106 1 891 1 905
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 385 4 734 -349 16 433 16 789 -356 48 162 48 827
07 Internationellt bistånd 2 543 1 647 896 10 118 8 943 1 175 25 738 32 357
08 Migration 1 853 1 006 847 13 340 6 327 7 013 43 204 19 420
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 462 4 876 586 29 659 26 907 2 752 63 263 69 238
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 9 132 8 472 660 45 227 42 893 2 335 106 321 109 868
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 006 3 183 -177 15 076 15 961 -886 36 011 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 963 6 650 312 35 758 34 150 1 608 85 903 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 117 989 128 7 793 6 473 1 320 19 189 21 070
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 017 5 433 584 30 583 27 704 2 879 74 057 79 681
15 Studiestöd 1 334 1 465 -131 9 471 9 361 110 19 820 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 4 403 4 556 -153 26 167 25 170 996 66 321 69 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 496 360 136 6 782 6 404 377 13 775 13 695
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 88 86 2 432 440 -8 4 514 7 064
19 Regional tillväxt 152 207 -55 850 1 003 -152 2 834 3 256
20 Allmän miljö- och naturvård 464 351 113 2 822 2 626 196 7 027 7 662
21 Energi 198 203 -5 1 048 852 196 2 770 2 812
22 Kommunikationer 3 705 4 015 -310 15 657 15 853 -196 49 327 54 122
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 488 584 -96 4 251 2 906 1 345 17 543 18 920
24 Näringsliv 371 318 52 2 288 1 951 337 5 789 5 998
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 614 165 38 899 38 075 823 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. 4 682 7 092 -2 410 5 600 14 064 -8 464 6 122 10 769
27 Avgiften till EU 2 720 3 621 -900 8 992 21 106 -12 114 23 283 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 74 500 73 986 515 361 362 359 343 2 020 896 687 923 107
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 69 818 66 894 2 924 355 763 345 279 10 483 890 565 912 364
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -84 2 466 -2 550 -8 293 503 -8 796 11 897 10 768
  Kassamässig korrigering -4 828 -5 092 264 13 793 3 705 10 088 5 870 0
Totala utgifter 69 588 71 360 -1 772 366 863 363 550 3 312 914 454 933 875
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026