Månadsutfall för statens budget maj 2016
Publicerad 22 Juni 2016

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgick till 105,6 miljarder kronor i maj, vilket är 13,9 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Inkomsterna för perioden januari-maj uppgår till 488,3 miljarder kronor. Det är 74,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år.  

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Högre debiterad restskatt i maj 2016 jämfört med i maj 2015

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i maj 2016 till -26,8 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. I maj 2015 var utfallet -32,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 6,0 miljarder kronor. Orsaken till att skillnaden är positiv beror framför allt på att debiterad slutlig skatt avseende 2015, grundbeslut, att betala, blev 19 miljarder högre än i maj 2015 dvs. restskatt som ska betalas in till staten blev i maj 2016 högre jämfört med maj 2015. Även återbäringen (debiterad slutlig skatt, grundbeslut, att återfå) har ökat men inte lika mycket (12,3 miljarder kronor).

 

Högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -85,4 miljarder kronor. Utfallet för de första fem månaderna 2015 var -84,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -1,2 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting). Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är -4,2 miljarder kronor.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgår hittills i år till 280,0 miljarder kronor. Det är 15,7 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

Nettot för slutligt debiterad skatt avseende 2015, grundbeslut, att betala eller att återfå är -16,5 miljarder kronor, dvs. återbäringen till skattebetalarna är större än vad de ska betala i restskatt. För samma period 2015 var nettot -23,3 miljarder kronor. Skillnaden är 6,8 miljarder kronor, vilket innebär skillnaden mellan vad skattebetalarna ska återfå och vad de ska betala in till staten har minskat.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 13,9 miljarder kronor högre än i januari-maj 2015.

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 2,2 miljarder kronor högre i maj jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 152,3 miljarder kronor, vilket är 13,1 miljarder kronor (9,4 procent) högre än samma period 2015. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015. Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 4,8 miljarder kronor (18,5 procent). Förutom den högre lönesumman och den minskade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga så beror ökningen även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Den totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Skatt på egendom

Stämpelskatten forsätter att öka i maj

 

Skatt på egendom uppgick till 0,9 miljarder kronor i maj, vilket är 0,3 miljarder kronor (53,8 procent) högre än samma period 2015. Hittills i år uppgår skatt på egendom till 4,9 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor (36,3 procent) högre än 2015. Hela utfallet, både för maj och året, avser stämpelskatt. Orsaken till de högre utfallen är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms 15,9 miljarder kronor högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i maj till 54,2 miljarder kronor. Det är 2,5 miljarder kronor högre än i maj 2015. För de första fem månaderna blev utfallet därmed 212,1 miljarder kronor, en ökning med 16,0 miljarder kronor (8,2 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 156,9 miljarder kronor för de första fem månaderna. Det är en ökning med 15,9 miljarder kronor (11,3 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Energiskatterna uppgår totalt till 29,6 miljarder kronor för perioden januari-maj 2016. Det är en ökning med 1,9 miljarder kronor (6,7 procent).

 

Tobaksskatten uppgår hittills i år till 4,8 miljarder kronor, vilket är i samma nivå som föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Fortsatt höga inbetalningar till skattekonto

 

Betalningsdifferensen i maj 2016 blev 1,3 miljarder kronor lägre än samma period föregående år men är 20,3 miljarder kronor högre för perioden januari-maj. Inbetalningarna till skattekonto är fortsatt höga, 15,1 miljarder kronor högre i maj och 100,4 miljarder kronor högre hittills i år. Orsaken är främst den starka ekonomin men det beror även på tillfälliga faktorer som sparande på skattekonto.

 

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

 

Övriga inkomster

 

Rörelseöverskott

Riksbankens inlevererade överskott

 

Utfallet för Riksbankens inlevererade överskott blev i maj 2,8 miljarder kronor. Under 2015 levererades överskottet i april.

 

Inkomster av statens aktier

Minskade aktieutdelningar i maj

 

Inkomsterna från statens aktier uppgår i maj till 3,6 miljarder kronor. Det är 0,7 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Aktieutdelningarna till och med maj i år är 1,0 miljard kronor lägre än samma period föregående år.  

 

Den största utdelningen i maj kommer från Akademiska hus AB och uppgår till 1,3 miljarder kronor vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än förra årets utdelning från bolaget under samma månad.

 

Utdelningarna hittills i år har bland annat kommit från följande bolag, Akademiska hus AB, Apoteket AB, Sveaskog AB och Teliasonera.

 

Aktieutdelningar 2016 och 2015

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

Utfall 2016

Utfall 2015

Skillnad

Akademiska hus AB

3 290

5 945

-2 655

Apoteket AB

1 100

158

942

AB Bostadsgaranti

2

138

-136

Fouriertransform

0

100

 

Inlandsinnovation

0

100

 

Jernhusen AB

500

113

387

Lernia AB

50

235

-185

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

0

139

 

Metria

8

3

5

Nordiska investeringsbanken

0

193

 

PostNord AB

0

0

 

SBAB

0

502

 

SJ AB

188

1 930

-1 741

Specialfastigheter AB

446

3 000

-2 554

Sveaskog AB

800

800

0

Svensk bilprovning AB

56

48

8

Svensk exportkredit AB

356

378

-22

Svenska Rymdaktiebolaget

0

10

 

Svevia

150

120

30

Swedavia

232

231

1

Teliasonera

2 422

4 844

-2 422

Teracom Group AB

285

235

50

Vasallen AB

85

300

-215

Totalt

9 970

19 521

-8 506

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026