Månadsutfall för statens budget april 2016
Publicerad 26 Maj 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall apr 2016 Utfall apr 2015 Förändring apr Utfall jan-apr 2016 Utfall jan-apr 2015 Förändring jan-apr Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 059 1 053 6 4 355 4 336 19 12 666 12 717
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 085 1 393 -309 4 527 4 760 -232 14 769 14 812
03 Skatt, tull och exekution 917 902 14 3 536 3 458 77 10 900 10 783
04 Rättsväsendet 3 623 3 440 183 13 749 13 470 279 42 126 41 574
05 Internationell samverkan 167 62 105 806 837 -30 1 901 1 905
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 552 3 907 -355 12 048 12 055 -7 48 208 48 827
07 Internationellt bistånd 1 747 2 363 -616 7 576 7 296 280 25 836 32 357
08 Migration 5 459 1 800 3 658 11 487 5 321 6 166 46 713 19 420
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 458 6 808 -1 351 24 197 22 031 2 166 62 661 69 238
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 904 8 630 273 36 096 34 421 1 675 107 849 109 868
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 997 3 184 -187 12 069 12 779 -709 36 166 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 177 6 737 440 28 795 27 499 1 296 86 288 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 145 1 753 392 6 676 5 484 1 192 19 588 21 070
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 283 5 660 623 24 566 22 271 2 294 73 998 79 681
15 Studiestöd 1 954 1 976 -22 8 137 7 896 241 19 978 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 4 769 4 663 106 21 764 20 614 1 150 66 575 69 452
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 127 2 058 69 6 285 6 044 241 13 656 13 695
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 87 86 1 344 354 -10 4 548 7 064
19 Regional tillväxt 223 240 -18 699 796 -97 3 053 3 256
20 Allmän miljö- och naturvård 838 752 86 2 358 2 276 83 6 839 7 662
21 Energi 236 190 47 850 650 200 2 755 2 812
22 Kommunikationer 2 912 3 510 -598 11 952 11 838 114 50 321 54 122
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 739 595 144 3 764 2 322 1 442 17 857 18 920
24 Näringsliv 415 335 80 1 917 1 632 285 5 781 5 998
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 777 7 612 165 31 120 30 461 659 93 355 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. 2 945 1 944 1 001 917 6 971 -6 054 1 632 10 769
27 Avgiften till EU 1 824 3 518 -1 694 6 272 17 485 -11 213 22 250 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 77 417 75 173 2 244 286 862 285 357 1 505 898 270 923 107
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 74 472 73 229 1 243 285 945 278 386 7 559 896 638 912 364
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -5 773 -6 267 494 -8 208 -1 963 -6 246 14 780 10 768
  Kassamässig korrigering -181 2 438 -2 620 18 621 8 796 9 825 5 870 0
Totala utgifter 71 463 71 344 119 297 274 292 190 5 084 918 920 933 875
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026