Månadsutfall för statens budget april 2016
Publicerad 26 Maj 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall apr 2016 Utfall apr 2015 Förändring apr Utfall jan-apr 2016 Utfall jan-apr 2015 Förändring jan-apr Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 978 783 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 7 115 13 664 -6 549 12 735 17 432 -4 697 30 151 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 20 11 8 20 5 000
4000 Återbetalning av lån 48 54 -6 233 262 -29 740 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 885 801 84 3 766 3 382 384 10 804 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 289 29 260 7 477 6 756 722 11 768 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -94 135 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 77 597 63 742 13 855 358 522 294 250 64 272    
Totala inkomster 85 933 78 289 7 644 382 754 322 092 60 661 938 130 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026