Månadsutfall för statens budget april 2016
Publicerad 26 Maj 2016

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgår till 85,9 miljarder kronor i april, vilket är 7,6 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Inkomsterna för perioden januari-april uppgår till 382,8 miljarder kronor. Det är 60,7 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror på högre skatteinkomster. Övriga inkomster har däremot minskat.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick till i april 2016 till -12,0 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. I april 2015 var utfallet -12,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 0,2 miljarder kronor.

 

Högre förskottsutbetalningar till kommuner och landsting

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -58,6 miljarder kronor. Utfallet för de första fyra månaderna 2015 var -51,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -7,2 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är -4,2 miljarder kronor.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgick hittills i år till 211,4 miljarder kronor. Det är 12,6 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 11,6 miljarder kronor högre än i januari-april 2015.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Högre utfall i april pga. anstånd som upphör

 

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,3 miljarder kronor i april, vilket är 2,0 miljarder kronor högre än i april 2015. Framför allt beror det på att anstånd som upphör blev 1,5 miljarder kronor högre jämfört med 2015.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 72,1 miljarder kronor, vilket är 22,8 miljarder kronor högre än samma period förra året.  Den främsta orsaken är att en enskild koncern gjorde oväntat stora vinster under 2015. I januari betalades skatten in på skattekonto och februari debiterades skatten som preliminär skatt, äldre år, att betala. Den debiterade preliminärskatten för 2016 har ökat med 4,8 miljarder kronor

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 4,0 miljarder kronor högre i april jämfört med samma period föregående år. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015. Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 1,2 miljarder kronor (23,4 procent). Orsaken är dels den minskade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga men det beror även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Det totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Ålderspensionsavgiften blev 1,3 miljarder kronor högre i april 2016 jämfört med ifjol. Orsaken är att avgiften rapporterades fel i mars 2015 och korrigerades i april 2015.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 122,0 miljarder kronor, vilket är 10,8 miljarder kronor högre (9,7 procent) än samma period 2015.

 

Skatt på egendom

Stämpelskatten forsätter att öka i april

 

Skatt på egendom uppgick till 0,9 miljarder kronor i april, vilket är 0,4 miljarder kronor högre (64,5 procent) än samma period 2015. Hittills i år uppgår skatt på egendom till 3,9 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor högre (32,7 procent) än 2015. Hela utfallet, både för april och året, avser stämpelskatt. Orsaken till de högre utfallen är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms 13,6 miljarder kronor (9,4 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i april till 32,9 miljarder kronor. Det är 0,7 miljarder kronor högre än i april 2015. För de första fyra månaderna blev utfallet därmed 157,9 miljarder kronor, en ökning med 13,6 miljarder kronor (9,4 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 114,0 miljarder kronor för de första fyra månaderna. Det är en ökning med 12,1 miljarder kronor (11,9 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Energiskatterna uppgår totalt till 23,7 miljarder kronor för perioden januari-april 2016. Det är en ökning med 1,8 miljarder kronor (8,3 procent).

 

Tobaksskatten uppgår hittills i år till 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än föregående år. I januari 2015 höjdes tobaksskatten och därför blev utfallet för januari 2015 ovanligt högt. Det är orsaken till skillnaden mellan åren.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

 

Övriga inkomster

Rörelseöverskott

Förskjutning av inlevererat överskott till Riksbanken

 

Utfallet för Riksbankens inlevererade överskott blev i april 4,1 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Detta beror på att inbetalningen från Riksbanken kommer att ske i maj i år.

 

Inkomster av statens aktier

Utdelning från bland annat Teliasonera AB i april

 

Inkomsterna från statens aktier uppgår till 6,3 miljarder kronor i april. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än motsvarande månad föregående år. Den största utdelningen i april kommer från Teliasonera och uppgår till 2,4 miljarder kronor, vilket är 50 procent av förra årets utdelning från bolaget under samma månad.

 

Utdelningarna hittills i år kommer från följande bolag, Akademiska hus AB, Apoteket AB, Sveaskog AB och Teliasonera AB.  

 

Aktieutdelningar 2016 och 2015

 

 

Miljoner kronor

 

 

 

 

Utfall 2016

Utfall 2015

Skillnad

Akademiska hus AB

2 000

5 945

-3 945

Apoteket AB

1 100

158

942

AB Bostadsgaranti

0

138

 

Fouriertransform

0

100

 

Inlandsinnovation

0

100

 

Jernhusen AB

0

113

 

Lernia AB

0

235

 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

0

139

 

Metria

0

3

 

Nordiska investeringsbanken

0

193

 

PostNord AB

0

0

 

SBAB

0

502

 

SJ AB

0

1 930

 

Specialfastigheter AB

0

3 000

 

Sveaskog AB

800

800

0

Svensk bilprovning AB

0

48

 

Svensk exportkredit AB

0

378

 

Svenska Rymdaktiebolaget

0

10

 

Svevia

0

120

 

Swedavia

0

231

 

Teliasonera

2 422

4 844

-2 422

Teracom Group AB

0

235

 

Vasallen AB

0

300

 

Totalt

6 322

19 521

-5 425

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026