Månadsutfall för statens budget december 2016
Publicerad 31 Januari 2017

Saldot i statens budget i december blev 23,2 miljarder kronor bättre än 2015

 

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 75,2 miljarder kronor. I december 2015 redovisades ett underskott på 98,5 miljarder kronor. De totala inkomsterna i december blev 55,9 miljarder kronor, det är 13,5 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna har ökat med 14,4 miljarder kronor medan de övriga inkomsterna minskat med 0,9 miljarder kronor. De totala utgifterna i december blev 131,1 miljarder kronor, det är 9,8 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.

 

Preliminärt årsutfall

 

Utfallet för december 2016 rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2017. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2016, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Det innebär att Ekonomistyrningsverket i samband med decemberutfallet gör en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år.

 

Årets budgetsaldo blev ett överskott på 85,3 miljarder kronor vilket främst förklaras av att skatteinkomsterna har ökat med 148,6 miljarder kronor. För 2015 visade budgetsaldot på ett underskott på 32,6 miljarder kronor.

 

Inkomsterna uppgår för 2016 preliminärt till 1 002,4 miljarder kronor, en ökning med 142,9 miljarder kronor. Skatteinkomsterna har ökat med 148,6 miljarder kronor medan övriga inkomster i staten har minskat med 5,7 miljarder kronor. Utgifterna uppgår preliminärt till 917,1 miljarder kronor, vilket är 25,0 miljarder kronor högre än föregående år.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec 2016 Utfall dec 2015 Förändring dec Utfall jan-dec 2016 Utfall jan-dec 2015 Förändring jan-dec Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 55,9 42,5 13,5 1 002,4 859,5 142,9 965,9 924,3  
Totala utgifter 131,1 140,9 -9,8 917,1 892,2 25,0 919,5 933,9 33,1
Budgetsaldo -75,2 -98,5 23,2 85,3 -32,6 118,0 46,4 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna ger en marginal till taket på preliminärt 31,1 miljarder kronor

 

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För helåret 2016 uppgår de takbegränsade utgifterna preliminärt till 1 183,9 miljarder kronor, vilket är 49,0 miljarder kronor högre än föregående år. Detta ger en marginal till taket på 31,1 miljarder kronor. Det är främst utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget och utgifterna för Migration, Arbetsmarknad och arbetsliv, Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering samt Ekonomisk trygghet för familjer och barn som har ökat.

 

Utgifterna har däremot minskat för bland annat Statsskuldsräntor m.m., Avgiften till EU och Allmänna bidrag till kommuner.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec 2016 Utfall dec 2015 Förändring dec Utfall jan-dec 2016 Utfall jan-dec 2015 Förändring jan-dec Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 99,6 115,0 -15,4 898,6 867,4 31,2 894,4 912,4 33,1
Ålderspensionssystemet 25,8 24,5 1,3 285,3 267,5 17,8 285,5 285,5
Takbegränsade utgifter 125,4 139,6 -14,1 1 183,9 1 134,9 49,0 1 179,8 1 197,9 33,1
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026