Månadsutfall för statens budget november 2016
Publicerad 20 December 2016

Saldot i statens budget blev 12,3 miljarder kronor bättre än i november 2015

 

Saldot i statens budget uppgick i november till 34,1 miljarder kronor, vilket är 12,3 miljarder kronor högre än i november 2015. Budgetsaldot för perioden januari-november uppgår till 160,5 miljarder kronor. Det är 94,7 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

De totala inkomsterna blev 93,0 miljarder kronor i november. Det är 8,1 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna blev 7,6 miljarder kronor högre och de övriga inkomsterna blev 0,5 miljarder kronor högre i november.

 

De totala utgifterna i statens budget i november blev 58,9 miljarder kronor. Det är 4,3 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror främst på lägre utgifter för Statsskuldsräntor m.m. Utgifterna hittills i år uppgår till 786,0 miljarder kronor. Det är 34,7 miljarder kronor högre än i januari-november 2015.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall nov 2016 Utfall nov 2015 Förändring nov Utfall jan-nov 2016 Utfall jan-nov 2015 Förändring jan-nov Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 93,0 84,9 8,1 946,5 817,1 129,4 965,9 924,3  
Totala utgifter 58,9 63,2 -4,3 786,0 751,3 34,7 919,5 933,9 33,1
Budgetsaldo 34,1 21,8 12,3 160,5 65,8 94,7 46,4 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För perioden januari-november blev de takbegränsade utgifterna 1 058,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med 63,1 miljarder kronor (6,3 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall nov 2016 Utfall nov 2015 Förändring nov Utfall jan-nov 2016 Utfall jan-nov 2015 Förändring jan-nov Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 80,9 70,7 10,2 799,0 752,4 46,6 894,4 912,4 33,1
Ålderspensionssystemet 23,8 22,3 1,5 259,4 242,9 16,5 285,5 285,5
Takbegränsade utgifter 104,7 93,0 11,7 1 058,4 995,3 63,1 1 179,8 1 197,9 33,1
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026