Månadsutfall för statens budget november 2016
Publicerad 20 December 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall nov 2016 Utfall nov 2015 Förändring nov Utfall jan-nov 2016 Utfall jan-nov 2015 Förändring jan-nov Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 075 1 039 36 11 716 11 400 316 12 652 12 717 71
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 096 1 010 86 13 528 12 967 561 15 010 14 812 215
03 Skatt, tull och exekution 932 951 -19 10 050 9 973 77 10 854 10 783
04 Rättsväsendet 3 831 3 650 181 37 829 36 296 1 534 41 958 41 574 706
05 Internationell samverkan 63 64 -1 1 883 1 692 191 2 054 1 905 143
06 Försvar och samhällets krisberedskap 9 263 7 181 2 083 41 362 39 261 2 101 48 436 48 827 301
07 Internationellt bistånd 3 116 2 259 857 22 698 25 500 -2 802 31 584 32 357 2 321
08 Migration 3 080 1 637 1 443 34 621 15 602 19 019 38 181 19 420 24 443
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 860 4 946 -1 086 58 177 57 012 1 165 63 898 69 238 1 905
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 741 8 579 162 96 207 93 545 2 662 105 759 109 868 480
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 962 3 176 -213 32 947 34 936 -1 989 35 937 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 014 6 820 194 78 973 76 210 2 762 85 927 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 1 631 1 144 486 17 665 14 331 3 334 18 913 21 070 227
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 6 046 5 444 602 65 987 59 171 6 816 72 390 79 681 -704
15 Studiestöd 1 875 1 794 81 17 926 17 744 182 19 427 21 708 5
16 Utbildning o universitetsforskning 5 843 4 805 1 038 58 741 55 058 3 683 66 379 69 452 -907
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 577 439 138 13 197 12 551 646 13 890 13 695 233
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 1 962 94 1 869 2 849 954 1 895 3 012 7 064 -500
19 Regional tillväxt 252 185 67 1 985 1 881 104 2 513 3 256 5
20 Allmän miljö- och naturvård 518 339 178 5 823 4 950 873 6 885 7 662 177
21 Energi 244 177 67 2 255 1 866 389 2 726 2 812
22 Kommunikationer 4 567 4 333 234 41 322 39 762 1 560 50 402 54 122 -448
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 711 529 182 13 661 6 668 6 993 16 163 18 920 6
24 Näringsliv 525 573 -48 5 141 4 780 361 5 836 5 998 -106
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 787 -8 85 571 84 450 1 121 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. 8 624 15 001 -6 377 5 568 24 626 -19 058 2 581 10 769
27 Avgiften till EU 3 340 1 720 1 620 26 871 33 799 -6 928 30 240 31 827 4 500
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 89 526 85 673 3 853 804 553 776 986 27 567 896 954 923 107 33 074
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 80 902 70 672 10 230 798 985 752 360 46 625 894 374 912 364 33 074
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -15 435 -4 115 -11 321 -21 266 -20 061 -1 204 14 047 10 768
  Kassamässig korrigering -15 181 -18 386 3 205 2 706 -5 654 8 360 8 474 0
Totala utgifter 58 910 63 172 -4 263 785 993 751 271 34 722 919 475 933 875 33 074
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026