Månadsutfall för statens budget november 2016
Publicerad 20 December 2016
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2016, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall nov 2016 Utfall nov 2015 Förändring nov Utfall jan-nov 2016 Utfall jan-nov 2015 Förändring jan-nov Prognos 2016 SB 2016
1000 Statens skatteinkomster 1 006 165 952 602
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 109 2 572 -463 29 917 35 975 -6 059 31 252 31 149
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 231 133 98 231 5 000
4000 Återbetalning av lån 75 101 -26 719 836 -117 770 761
5000 Kalkylmässiga inkomster 877 792 85 9 927 8 962 966 10 788 10 719
6000 Bidrag m.m. från EU 1 024 120 904 9 922 9 622 300 10 592 12 706
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -93 886 -88 675
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto 0
9000 Löpande redovisade skatter 88 919 81 359 7 560 895 803 761 545 134 257    
Totala inkomster 93 003 84 944 8 060 946 518 817 073 129 445 965 912 924 261
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026