Månadsutfall för statens budget november 2016
Publicerad 20 December 2016

Inkomster i statens budget

Inkomsterna uppgick till 93,0 miljarder kronor i november, vilket är 8,1 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Inkomsterna för perioden januari-november uppgår till 946,5 miljarder kronor. Det är 129,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror på högre skatteinkomster.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Snabbare taxeringsprocess innebär stora skillnader mellan debiterad slutlig skatt i november

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i november till 1,6 miljarder kronor, vilket är 19,0 miljarder lägre än i november 2015. Det beror främst på stora skillnader mellan åren avseende det redovisade nettot av slutligt debiterad skatt, grundbeslut, att betala eller att återfå. Nettot i november uppgår till 15,1 miljarder kronor, det vill säga den debiterade skattens som ska betalas in till staten är högre än vad som ska betalas ut, det är 18,7 miljarder kronor lägre än i november 2015. Orsaken är att Skatteverket redan i augusti granskat och redovisat en stor del av de deklarationer som tidigare år redovisades först i november. Det avser främst företagare som inte är aktiebolag.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -82,2 miljarder kronor. Utfallet för januari-november 2015 var -96,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 14,0 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. Den stora skillnaden mellan åren beror främst på stora skillnader i nettot av slutligt debiterad skatt, grundbeslut, att betala eller att återfå. Nettot till och med november uppgår till 58,0 miljarder kronor, det vill säga skatten som ska betalas in är betydligt högre än återbäringen till skattebetalarna. För samma period 2015 var nettot 32,3 miljarder kronor. Skillnaden är 25,2 miljarder kronor, vilket innebär att skillnaden mellan vad skattebetalarna ska betala in till staten och vad de ska återfå har ökat.

 

Förskotten till kommuner och landsting har dock inte minskat. Hittills i år har 615,9 miljarder kronor betalats ut. Det är 34,5 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 4,2 miljarder kronor.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 31,3 miljarder kronor högre än de första elva månaderna 2015.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,5 miljarder kronor i november, vilket är 2,0 miljarder kronor högre än i november 2015. Det beror främst på att den debiterade preliminära skatten för 2016 ökat med 1,3 miljarder kronor och att debiterad slutlig skatt, omprövningsbeslut om återbäring på skatten minskat med 1,5 miljarder kronor (lägre återbetalningar av skatt innebär en positiv effekt för utfallet denna månad).

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 177,6 miljarder kronor, vilket är 31,6 miljarder kronor högre än samma period förra året.  Den främsta orsaken är att en enskild koncern gjorde oväntat stora vinster under 2015. I januari betalades skatten in på skattekonto och februari debiterades skatten som preliminär skatt, äldre år, att betala. Den debiterade preliminärskatten för 2016, att betala, har ökat med 11,6 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 2,3 miljarder kronor högre i november jämfört med samma period föregående år. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 339,8 miljarder kronor, vilket är 30,9 miljarder kronor högre (10,0 procent) än samma period 2015. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på, som nämnts ovan, att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med den 1 augusti 2015 (från och med den 1 juni 2016 är nedsättningen helt borttagen). Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 12,1 miljarder kronor (20,5 procent). Förutom den högre lönsumman och den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga så beror ökningen även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Den totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Skatt på egendom

Stämpelskatten lägre även i november

 

Skatt på egendom uppgick till 1,1 miljard kronor i november, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än samma period 2015 och avser i sin helhet stämpelskatt. Orsaken till det lägre utfallet är främst att Lantmäteriet låg efter med ärendehanteringen under det första halvåret 2015 på grund av systemproblem, men arbetade i kapp detta under hösten 2015. Lantmäteriets rapport för tredje kvartalet visar att huspriserna i riket ökat med i snitt 3,0 procent.  Hittills i år uppgår skatt på egendom till 11,2 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre (12,8 procent) än 2015. Hela utfallet avser stämpelskatt. Orsaken till de högre utfallet är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms 26,4 miljarder kronor (8,3 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i november till 55,7 miljarder kronor. Det är 4,6 miljarder kronor högre än i november 2015. För de första elva månaderna blev utfallet därmed 466,1 miljarder kronor, en ökning med 30,9 miljarder kronor (7,1 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 345,3 miljarder kronor för de första elva månaderna. Det är en ökning med 26,4 miljarder kronor (8,3 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Energiskatterna uppgår totalt till 62,8 miljarder kronor för perioden januari-november 2016. Det är en ökning med 3,3 miljarder kronor (5,5 procent).

 

Tobaksskatten uppgår hittills i år till 11,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor (1,0 procent) högre än samma period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Fortsatt höga inbetalningar på skattekonto

 

Betalningsdifferensen i november 2016 blev 14,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Inbetalningarna på skattekonto fortsätter att vara högre än ifjol, vilket främst beror på den starka ekonomin men det beror även på tillfälliga faktorer som sparande på skattekonto. För att minska incitamenten att använda skattekonto för kapitalplaceringar har riksdagen beslutat att intäktsräntan sänks till som lägst noll procent från och med den 1 januari 2017.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

Minskade inkomster av statens verksamhet i november

 

I november uppgick Inkomsterna av statens verksamhet till 2,1 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,5 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Minskningen förklaras av att inkomsterna av statens aktier minskade med 1,5 miljarder kronor i november eftersom att det inte skedde några aktieutdelningar under månaden.

 

Minskningen motverkades dock av att Post- och telestyrelsen inlevererade 0,1 miljarder kronor från auktionsinkomster under övriga inkomster och att Svenska Kraftnät inlevererade 0,7 miljarder kronor under rörelseöverskott.

 

Hittills i år är inkomsterna av statens verksamhet 0,7 miljarder kronor (35,7 procent) högre än för samma period 2015.

 

Rörelseöverskott

Svenska Kraftnät levererade in myndighetskapital i november

 

Utfallet för Rörelseöverskott uppgår hittills i år till 4,2 miljarder kronor. I november levererade Svenska Kraftnät in 0,7 miljarder kronor i utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt. Förra året levererade Exportkreditnämnden in 0,5 miljarder kronor i myndighetskapital.

 

Inkomster av statens aktier

Inga aktieutdelningar i november

 

Inkomsterna av statens aktier minskade med 1,5 miljarder kronor jämfört med november 2015. Minskningen beror på att det under november inte har skett några utdelningar från statens aktier. I november 2015 delades 1,5 miljarder kronor ut från statens aktier.

 

Hittills i år är inkomsterna av statens aktier 3,4 miljarder kronor (21,1 procent) lägre än 2015.

 

Offentligrättsliga avgifter

Högre utfall för Offentligrättsliga avgifter hittills i år

 

Utfallet för Offentligrättsliga avgifter uppgick i november till 1,0 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,1 miljarder kronor jämfört med november 2015. Det samlade utfallet i år för Offentligrättsliga avgifter är 26,0 procent högre än för 2015.

 

År 2016 uppfördes en ny inkomsttitel för CSN-avgifter. På inkomsttiteln redovisas CSN:s administrationsavgifter och påminnelseavgifter. Utfallet för titeln uppgår för perioden januari–november till 1,4 miljarder kronor.

 

Böter m.m.

Lägre utfall för Böter m.m. hittills i år

 

Utfallet för Böter m.m. uppgår hittills i år till 1,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Det lägre utfallet beror delvis på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap levererade in 0,1 miljarder kronor på inkomsttiteln Vattenföroreningsavgifter m.m. i januari 2015. Anledningen var att MSB hade nått en förlikning med den som orsakade det stora oljeutsläppet vid Tjörn 2011.

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

Auktionsinkomster från Post- och telestyrelsen i november

 

Övriga inkomster av statens verksamhet uppgick i november till 0,2 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än samma månad 2015. Ökningen förklaras av en inleverans på 0,1 miljarder kronor från auktionsinkomster från Post- och telestyrelsen.

 

Inkomster av försåld egendom

Försäljning av aktier i SAS AB (publ)

 

Utfallet för perioden januari–november uppgår till 0,2 miljarder kronor. Huvuddelen av inkomsterna kommer från statens försäljning av aktier i SAS AB (publ) under oktober. Regeringen har sedan tidigare ett bemyndigande från riksdagen att vid lämplig tidpunkt minska ägandet i SAS AB. Genom försäljningen minskade den svenska statens ägarandel från cirka 21,4 procent till cirka 17,2 procent.

 

Bidrag m.m. från EU

Inkomster för Gårdsstöd och transeuropeiska nätverk ledde till högre utfall i november

 

Bidrag m.m. från EU uppgick i november till 1,0 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor högre än i november föregående år. För perioden januari-november uppgår utfallet till 9,9 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än utfallet för samma period 2015.

 

Det högre utfallet i november består främst av Bidrag från EU:s jordbruksfonder. Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020 uppgick till 0,7 miljarder kronor. Även Bidrag till transeuropeiska nätverk på 0,3 miljarder kronor bidrog till det högre utfallet i november. Inkomsterna avser bidrag från EU för utredning och byggande av den svenska delen av det transeuropeiska nätverket.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026