Månadsutfall för statens budget oktober 2016
Publicerad 24 November 2016

Underskott i statens budget för oktober

 

Saldot i statens budget för oktober blev ett underskott på 15,8 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott om 1,1 miljarder kronor i oktober 2015.

 

De totala inkomsterna i oktober blev 77,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11,3 miljarder kronor jämfört med oktober 2015. Ökningen beror huvudsakligen på högre skatteinkomster.

 

De totala utgifterna uppgick till 92,9 miljarder kronor i oktober. Det är en ökning med 28,2 miljarder kronor jämfört med oktober 2015. De högre utgifterna förklaras främst av att Riksgäldskontoret har refinansierat ett lån till Riksbanken på 3,0 miljarder US-dollar (cirka 26,5 miljarder kronor) som förfaller i november.

 

Budgetsaldot för perioden januari-oktober uppgår till 126,4 miljarder kronor vilket är 82,4 miljarder kronor högre jämfört med samma period år 2015. Inkomsterna uppgår till 853,5 miljarder kronor, vilket är 121,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna har ökat med 126,7 miljarder kronor och övriga inkomster har minskat med 5,3 miljarder kronor. Utgifterna för perioden januari-oktober uppgår till 727,1 miljarder kronor, vilket är 39,0 miljarder kronor högre jämfört med samma period år 2015. De största utgiftsökningarna finns inom utgiftsområdena Migration samt Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt 2016 Utfall okt 2015 Förändring okt Utfall jan-okt 2016 Utfall jan-okt 2015 Förändring jan-okt Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 77,2 65,9 11,3 853,5 732,1 121,4 965,7 924,3  
Totala utgifter 92,9 64,7 28,2 727,1 688,1 39,0 919,9 933,9 27,2
Budgetsaldo -15,8 1,1 -16,9 126,4 44,0 82,4 45,7 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

För perioden januari-oktober uppgår de takbegränsade utgifterna till 953,8 miljarder kronor vilket är en ökning med 51,4 miljarder kronor (5,7 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt 2016 Utfall okt 2015 Förändring okt Utfall jan-okt 2016 Utfall jan-okt 2015 Förändring jan-okt Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 83,3 75,0 8,3 718,1 681,7 36,4 894,2 912,4 27,2
Ålderspensionssystemet 23,8 22,3 1,5 235,7 220,7 15,0 285,3 285,5
Takbegränsade utgifter 107,0 97,3 9,8 953,8 902,3 51,4 1 179,5 1 197,9 27,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/kalender/?cat=14. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026