Månadsutfall för statens budget oktober 2016
Publicerad 24 November 2016
Specifikation av utgifter på statens budget år 2016, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall okt 2016 Utfall okt 2015 Förändring okt Utfall jan-okt 2016 Utfall jan-okt 2015 Förändring jan-okt Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
01 Rikets styrelse 1 123 1 010 113 10 642 10 361 280 12 633 12 717 71
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 435 1 417 18 12 431 11 957 474 15 010 14 812 215
03 Skatt, tull och exekution 917 889 27 9 118 9 022 96 10 844 10 783
04 Rättsväsendet 3 695 3 408 287 33 998 32 646 1 352 41 949 41 574 593
05 Internationell samverkan 50 58 -8 1 820 1 628 192 2 054 1 905 143
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 019 4 294 -274 32 099 32 081 18 48 433 48 827 -50
07 Internationellt bistånd 1 522 4 267 -2 745 19 582 23 241 -3 659 31 584 32 357 -4 081
08 Migration 6 605 2 470 4 135 31 541 13 965 17 576 38 161 19 420 30 845
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 3 464 5 097 -1 633 54 317 52 066 2 251 63 440 69 238 1 844
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 429 8 436 -7 87 467 84 966 2 500 105 838 109 868 340
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 975 3 139 -164 29 984 31 760 -1 776 35 952 36 184
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 809 6 716 93 71 958 69 390 2 568 86 124 87 129
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2 365 1 907 458 16 035 13 187 2 848 18 915 21 070 227
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 972 5 393 580 59 941 53 728 6 214 72 511 79 681 -834
15 Studiestöd 2 021 2 058 -37 16 051 15 950 101 19 487 21 708
16 Utbildning o universitetsforskning 6 240 5 038 1 202 52 898 50 253 2 645 65 732 69 452 -907
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 940 2 095 -156 12 621 12 113 508 13 900 13 695 113
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 112 87 25 887 860 27 3 050 7 064 -500
19 Regional tillväxt 219 194 26 1 732 1 696 37 2 638 3 256 5
20 Allmän miljö- och naturvård 416 436 -19 5 305 4 611 695 6 935 7 662 -253
21 Energi 208 190 18 2 011 1 689 323 2 734 2 812
22 Kommunikationer 4 578 3 984 594 36 755 35 430 1 325 51 646 54 122 -500
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 6 614 1 106 5 507 12 949 6 139 6 811 16 009 18 920 6
24 Näringsliv 443 566 -123 4 616 4 207 409 5 832 5 998 -106
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 779 7 787 -8 77 792 76 663 1 129 93 350 93 398
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 558 -3 201 642 -3 056 9 625 -12 682 2 589 10 769
27 Avgiften till EU 3 327 2 954 372 23 531 32 079 -8 549 29 392 31 827
90 Förändring av anslagsbehållningar -3 143
Summa utgiftsområden 80 718 71 793 8 925 715 027 691 313 23 713 896 742 923 107 27 172
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 83 276 74 994 8 282 718 083 681 688 36 395 894 153 912 364 27 172
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 17 107 -7 407 24 514 -5 830 -15 947 10 116 14 730 10 768
  Kassamässig korrigering -4 885 347 -5 232 17 887 12 732 5 155 8 474 0
Totala utgifter 92 939 64 733 28 206 727 084 688 099 38 985 919 946 933 875 27 172
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026