Månadsutfall för statens budget oktober 2016
Publicerad 24 November 2016

Inkomster i statens budget

 

De totala inkomsterna i oktober blev 77,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 11,3 miljarder kronor jämfört med oktober 2015. Inkomsterna för perioden januari-oktober uppgår till 853,5 miljarder kronor, vilket är 121,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på högre skatteinkomster.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Snabbare taxeringsprocess innebär stora skillnader mellan debiterad slutlig skatt 2015 och 2016

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i oktober 2016 till -10,2 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder högre än i oktober 2015. Det beror främst på att debiterad källskatt, att betala, aktuellt år, är 3,3 miljarder kronor högre än i oktober 2016.

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -83,9 miljarder kronor. Utfallet för de tio första månaderna 2015 var -116,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 33,0 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga. Den stora skillnaden mellan åren beror främst på stora skillnader i nettot av slutligt debiterad skatt, grundbeslut, att betala eller att återfå. Nettot till och med oktober uppgår till 42,3 miljarder kronor, det vill säga skatten som ska betalas in är betydligt högre än återbäringen till skattebetalarna. För samma period 2015 var nettot -1,1 miljarder kronor. Skillnaden är 43,9 miljarder kronor, vilket innebär att skillnaden mellan vad skattebetalarna ska betala in till staten och vad de ska återfå har ökat. Orsaken är att Skatteverket granskat och redovisat en mycket större andel av de deklarationer som  tidigare år redovisades först i november. Skillnaden mellan åren kommer att minska i november.

 

Förskotten till kommuner och landsting har dock inte minskat. Hittills i år har 559,9 miljarder kronor betalats ut. Det är 31,3 miljarder kronor högre än samma period 2015. Orsaken är bland annat att lönesumman beräknas bli högre 2016 än 2015. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2014. Den slutliga skatten blev 0,7 miljarder lägre (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Den slutliga skatten 2013 var 5,0 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 4,2 miljarder kronor.

 

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år är 28,2 miljarder kronor högre än de första tio månaderna 2015.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

 

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 14,3 miljarder kronor i oktober, vilket är 1,0 miljarder kronor högre än i oktober 2015. Det beror främst på att den debiterade preliminärskatten för 2016 ökat med 1,2 miljarder kronor.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till 161,1 miljarder kronor, vilket är 29,6 miljarder kronor högre än samma period förra året.  Den främsta orsaken är att en enskild koncern gjorde oväntat stora vinster under 2015. I januari betalades skatten in på skattekonto och februari debiterades skatten som preliminär skatt, äldre år, att betala. Den debiterade preliminärskatten för 2016, att betala, har ökat med 10,3 miljarder kronor.

 

Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna fortsatt högre

 

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 2,6 miljarder kronor högre i oktober jämfört med samma period föregående år. Det beror främst på att lönesumman blivit högre men även på att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga slopats.

 

Utfallet hittills i år för socialavgifter och löneskatter är 308,8 miljarder kronor, vilket är 28,6 miljarder kronor högre (10,2 procent) än samma period 2015. Det beror på främst på att lönesumman blivit högre men även på, som nämnts ovan, att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga minskat från och med 1 augusti 2015 (från och med den 1 juni 2016 är nedsättningen helt borttagen). Sjukförsäkringsavgiften har ökat med 11,0 miljarder kronor (20,6 procent). Förutom den högre lönesumman och den slopade nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga så beror ökningen även på att avgiften höjts från 4,35 procent till 4,85 procent medan den allmänna löneavgiften sänkts med motsvarande nivå. Det totala procentsatsen för arbetsgivaravgiften är oförändrad.

 

Skatt på egendom

Stämpelskatten lägre även i oktober

 

Skatt på egendom uppgick till 1,0 miljard kronor i oktober, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än samma period 2015 och avser i sin helhet stämpelskatt. Orsaken till det lägre utfallet är främst att Lantmäteriet låg efter med ärendehanteringen under det första halvåret 2015 på grund av systemproblem, men arbetade i kapp detta under hösten 2015. Huspriserna i Sverige har ökat med i snitt 3,0 procent. Hittills i år uppgår skatt på egendom till 10,1 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre (16,7 procent) än 2015. Hela utfallet avser stämpelskatt. Orsaken till det högre utfallet är främst de stigande priserna på fastigheter.

 

Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från moms 21,3 miljarder kronor (7,6 procent) högre hittills i år

 

Skatt på varor och tjänster uppgick i oktober till 32,1 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor lägre än i oktober 2015. För de första tio månaderna blev utfallet därmed 410,4 miljarder kronor, en ökning med 26,4 miljarder kronor (6,9 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 299,6 miljarder kronor för de första tio månaderna. Det är en ökning med 21,3 miljarder kronor (7,6 procent) jämfört med samma period föregående år.

 

Energiskatterna uppgår totalt till 57,5 miljarder kronor för perioden januari-oktober 2016. Det är en ökning med 3,3 miljarder kronor (6,0 procent).

 

Tobaksskatten uppgår hittills i år till 10,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

 

Betalningsdifferenser, skattekonto

Fortsatt höga inbetalningar på skattekonto

 

Betalningsdifferensen i oktober 2016 blev 4,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Inbetalningarna på skattekonto fortsätter att vara högre än ifjol, vilket främst beror på den starka ekonomin men det beror även på tillfälliga faktorer som sparande på skattekonto. För att minska incitamenten att använda skattekonto för kapitalplceringar har riksdagen beslutat att intäktsräntan sänks till som lägst noll procent från och med den första januari 2017.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Inkomster av statens verksamhet

Ökade inkomster med 0,9 miljarder kronor i oktober

 

Inkomsterna av statens verksamhet uppgick i oktober till 3,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,9 miljarder kronor (38,7 procent) jämfört med föregående år. De ökade inkomsterna förklaras av aktieutdelning i oktober om 2,4 miljarder kronor från Teliasonera AB.

 

Inkomsterna av statens verksamhet är hittills i år 5,6 miljarder kronor (16,8 procent) lägre än 2015.

 

Inkomster av försåld egendom

Försäljning av aktier i SAS AB (publ) under oktober

 

Inkomster av försåld egendom uppgick i oktober till 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än utfallet i oktober 2015. Därmed uppgår det samlade utfallet för perioden januari–oktober till 0,2 miljarder kronor. Huvuddelen av inkomsterna kommer från statens försäljning av aktier i SAS AB (publ) i oktober. Regeringen har sedan tidigare ett bemyndigande från riksdagen att vid lämplig tidpunkt minska ägandet i SAS AB. Genom försäljningen minskade svenska statens ägarandel från ca 21,4 procent till ca 17,2 procent.

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026