Månadsutfall för statens budget januari 2016
Publicerad 25 Februari 2016

Saldot i statens budget blev 29,0 miljarder kronor bättre än i januari 2015

 

Saldot i statens budget för januari 2016 blev ett överskott på 16,6 miljarder kronor. De totala inkomsterna i januari blev 90,4 miljarder kronor, vilket är 23,8 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utfallet för skatterna ökade med 23,4 miljarder kronor jämfört med januari föregående år. Även de övriga inkomster ökade med 0,5 miljarder kronor jämfört med föregående år. Den stora skillnaden mot januari 2015 förklaras framför allt av stora inbetalningar på skattekontot.

 

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 73,8 miljarder kronor och blev därmed 5,2 miljarder kronor lägre än i januari 2015. Orsaken är främst att utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning har blivit lägre.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan 2016 Utfall jan 2015 Förändring jan Utfall jan-jan 2016 Utfall jan-jan 2015 Förändring jan-jan Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
Totala inkomster 90,4 66,5 23,8 90,4 66,5 23,8 911,4 924,3  
Totala utgifter 73,8 79,0 -5,2 73,8 79,0 -5,2 936,9 933,9
Budgetsaldo 16,6 -12,4 29,0 16,6 -12,4 29,0 -25,4 -9,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2016 är fastställt till 1 215 miljarder kronor. Det är 57 miljarder kronor (4,9 procent) högre än utgiftstaket 2015. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i januari 90,6 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor (2,4 procent) högre än samma månad föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan 2016 Utfall jan 2015 Förändring jan Utfall jan-jan 2016 Utfall jan-jan 2015 Förändring jan-jan Prognos 2016 SB 2016 ÄB 2016
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 67,2 66,6 0,6 67,2 66,6 0,6 920,3 912,4
Ålderspensionssystemet 23,4 21,9 1,5 23,4 21,9 1,5 285,5 285,5
Takbegränsade utgifter 90,6 88,5 2,1 90,6 88,5 2,1 1 205,8 1 197,9
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2015 och 2016
LänkTotala inkomster per månad utfall 2015 och 2016


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026