Månadsutfall för statens budget september 2015
Publicerad 29 Oktober 2015

Budgetsaldot i statens budget blev 12,8 miljarder bättre än i september 2014

Saldot i statens budget för september blev ett överskott om 4,8 miljarder kronor. I september 2014 redovisades ett underskott på 8,0 miljarder kronor. Det är en skillnad på 12,8 miljarder kronor. De totala inkomsterna i september blev 67,5 miljarder kronor, vilket är 6,5 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Inkomsterna från skatter har ökat med 4,9 miljarder kronor. De totala utgifterna i september blev 62,7 miljarder kronor, vilket är 6,4 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.

 

Budgetsaldot för de första nio månaderna 2015 uppgår till 42,9 miljarder kronor, vilket är 19,1 miljarder kronor högre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 666,3 miljarder kronor, vilket är 36,7 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatterna har ökat med 46,1 miljarder kronor medan övriga inkomster i staten har minskat med 9,4 miljarder kronor. Utgifterna för perioden januari–september uppgår till 623,4 miljarder kronor, vilket är 17,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utfallet för Statsskuldsräntor m.m. som är högre, men utgifterna har även ökat för utgiftsområdena Migration, Integration och Jämställdhet samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep 2015 Utfall sep 2014 Förändring sep Utfall jan-sep 2015 Utfall jan-sep 2014 Förändring jan-sep Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 67,5 61,0 6,5 666,3 629,6 36,7 836,8 837,0  
Totala utgifter 62,7 69,0 -6,4 623,4 605,7 17,6 889,6 869,6 19,0
Budgetsaldo 4,8 -8,0 12,8 42,9 23,8 19,1 -52,8 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna på samma nivå som september 2014

Utgiftstaket för 2015 fastställdes i juni till 1 158 miljarder kronor. Det är 51,0 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Taket ändrades i vårändringsbudgeten och var tidigare fastställt till 1 125 miljoner kronor.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår till 89,7 miljarder kronor i september. Det är 0,1 miljard kronor (0,1 procent) mer än samma månad föregående år. Utfallet för utgiftsområdena exklusive statsskuldsräntor uppgår till 67,5 miljarder kronor, en minskning med 0,6 miljarder kronor jämfört med september 2014.

 

De takbegränsade utgifterna för de första nio månaderna uppgår till 805,1 miljarder kronor, vilket är 13,8 miljarder kronor (1,7 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (7,0 miljarder kronor) samt utgifterna för Migration (3,1 miljarder kronor), Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (2,6 miljarder kronor), Integration och jämställdhet (2,5 miljarder kronor) som har ökat. En minskning av utgifterna har däremot skett bland annat för Avgiften till Europeiska unionen (-2,3 miljarder kronor) och utgifter för Arbetsmarknad och arbetsliv (-1,7 miljarder kronor).

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep 2015 Utfall sep 2014 Förändring sep Utfall jan-sep 2015 Utfall jan-sep 2014 Förändring jan-sep Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 67,5 68,1 -0,6 606,7 600,0 6,7 844,5 848,7 10,2
Ålderspensionssystemet 22,2 21,5 0,8 198,4 191,3 7,0 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 89,7 89,6 0,1 805,1 791,3 13,8 1 112,0 1 116,6 10,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026