Månadsutfall för statens budget augusti 2015
Publicerad 30 September 2015

Överskottet i statens budget blev 9,4 miljarder högre än augusti 2014

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott om 21,1 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än i augusti 2014. De totala inkomsterna i augusti blev 80,2 miljarder kronor, vilket är 11,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Inkomsterna från skatter har ökat med 7,7 miljarder kronor. De totala utgifterna i augusti blev 59,0 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

 

Budgetsaldot för de första åtta månaderna 2015 uppgår till 38,1 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 598,8 miljarder kronor, vilket är 30,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatterna har ökat med 41,2 miljarder kronor medan övriga inkomster i staten har minskat med 10,9 miljarder kronor. Utgifterna för perioden januari–augusti är 560,7 miljarder kronor, vilket är 24,0 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utfallet för Statsskuldsräntor m.m. som är högre, men utgifterna ökar även för utgiftsområdena Migration, Integration och Jämställdhet samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug 2015 Utfall aug 2014 Förändring aug Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug 2014 Förändring jan-aug Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 80,2 69,2 11,0 598,8 568,6 30,2 836,8 837,0  
Totala utgifter 59,0 57,5 1,6 560,7 536,7 24,0 889,6 869,6 19,0
Budgetsaldo 21,1 11,7 9,4 38,1 31,8 6,2 -52,8 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna fortsätter att öka

Utgiftstaket för 2015 fastställdes i juni till 1 158 miljarder kronor. Det är 51,0 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Taket ändrades i vårändringsbudgeten och var tidigare fastställt till 1 125 miljoner kronor.

Jämfört med augusti 2014 ökade de takbegränsade utgifterna med 1,6 miljarder kronor (2,0 procent).

 

De takbegränsade utgifterna för det första åtta månaderna uppgår till 715,4 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor (2,0 procent) högre än samma period föregående år.  Det är främst Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (3,7 procent) samt utgifterna för Migration (38,1 procent), Integration och jämställdhet (30,1 procent) och Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (3,3 procent) som har ökat. En minskning av utgifterna har däremot skett bland annat för Avgiften till Europeiska unionen (-7,0 procent) och utgifter för Arbetsmarknad och arbetsliv(-3,6 procent).

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug 2015 Utfall aug 2014 Förändring aug Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug 2014 Förändring jan-aug Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 61,0 60,2 0,9 539,2 531,9 7,4 844,5 848,7 10,2
Ålderspensionssystemet 22,2 21,4 0,8 176,1 169,9 6,3 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 83,2 81,6 1,6 715,4 701,7 13,6 1 112,0 1 116,6 10,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026