Månadsutfall för statens budget augusti 2015
Publicerad 30 September 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall aug 2015 Utfall aug 2014 Förändring aug Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug 2014 Förändring jan-aug Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 902 867 35 8 353 8 608 -255 12 548 12 199 104
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 335 1 315 21 9 548 9 318 229 14 482 14 600
03 Skatt, tull och exekution 802 755 46 7 243 6 965 278 10 715 10 574
04 Rättsväsendet 2 542 2 394 148 26 324 26 131 194 40 832 40 758 17
05 Internationell samverkan 295 90 205 1 431 972 459 1 970 1 919 50
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 989 2 375 -386 24 647 25 845 -1 198 48 175 48 451 -4
07 Internationellt bistånd 945 2 410 -1 465 15 754 15 923 -169 29 008 29 509 -229
08 Migration 886 729 157 10 476 7 584 2 892 17 432 17 433 479
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 676 4 212 464 41 611 39 668 1 943 63 441 61 898 1 922
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 035 7 805 230 68 002 65 819 2 183 103 048 100 474 2 561
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 143 3 250 -107 25 441 26 235 -794 38 132 38 015 133
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 702 7 533 169 55 807 54 262 1 544 82 995 83 125 172
13 Integration och jämställdhet 969 864 105 10 097 7 758 2 339 15 858 16 747 -2
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 102 5 324 -222 43 047 44 677 -1 630 65 925 67 783 1 531
15 Studiestöd 985 860 125 11 713 12 188 -475 19 558 20 302 664
16 Utbildning o universitetsforskning 4 419 4 289 130 39 091 37 807 1 285 61 464 63 636 336
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 549 357 192 9 621 9 397 224 13 102 12 785 351
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 82 78 4 691 670 21 1 080 1 208 15
19 Regional tillväxt 73 104 -31 1 373 1 724 -351 2 370 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 458 414 44 3 745 3 274 471 5 740 5 341 572
21 Energi 85 158 -73 1 230 1 566 -335 2 381 2 470 -87
22 Kommunikationer 3 850 3 250 600 27 126 25 325 1 801 47 525 48 871 579
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 587 517 70 4 609 4 403 207 13 622 15 656 25
24 Näringsliv 258 252 7 3 293 3 384 -91 5 441 5 309 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 787 7 799 -13 61 090 62 401 -1 311 92 237 91 441 863
26 Statsskuldsräntor m.m. 3 880 3 955 -75 16 938 3 434 13 504 26 633 20 526 8 800
27 Avgiften till EU 2 555 2 150 405 27 856 29 955 -2 099 35 466 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 64 891 64 106 786 556 156 535 292 20 864 871 182 869 264 19 050
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 61 011 60 150 861 539 218 531 858 7 360 844 550 848 744 10 250
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -8 076 -7 286 -791 -8 189 -5 373 -2 816 18 377 322
  Kassamässig korrigering 2 235 668 1 567 12 733 6 803 5 930 0 0
Totala utgifter 59 050 57 488 1 562 560 700 536 722 23 978 889 559 869 586 19 050
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026