Månadsutfall för statens budget augusti 2015
Publicerad 30 September 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall aug 2015 Utfall aug 2014 Förändring aug Utfall jan-aug 2015 Utfall jan-aug 2014 Förändring jan-aug Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 875 357 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 225 882 2 343 28 364 37 107 -8 743 32 985 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 13 28 -15 13 15 000
4000 Återbetalning av lån 96 110 -14 634 679 -46 889 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 778 772 6 6 580 6 801 -221 9 764 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 1 552 561 990 9 471 11 378 -1 907 10 377 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 825 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -7 798 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 74 505 66 834 7 670 553 727 512 568 41 159    
Totala inkomster 80 155 69 159 10 996 598 788 568 562 30 227 836 761 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026