Månadsutfall för statens budget augusti 2015
Publicerad 30 September 2015

Inkomster på statens budget i augusti 2015

Inkomsterna i augusti uppgår till 80,2 miljarder kronor, vilket är 11,0 miljarder kronor högre än i augusti 2014. Inkomsterna för de åtta första månaderna 2015 uppgår till 598,8 miljarder kronor. Det är 30,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt inkomstskatterna för fysiska personer och skatt på varor och tjänster som ökat jämfört med föregående år samtidigt som inkomsterna av statens övriga verksamhet har minskat hittills i år.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -92,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting som tillhör en annan sektor än den statliga (kommunsektorn). Utfallet för de första åtta månaderna 2014 var -107,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 14,9 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2013. Den slutliga skatten blev 5,0 miljarder kronor lägre, vilket reglerades i januari 2015 (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Regleringarna i januari 2014, som avsåg taxeringsåret 2012, gick åt andra hållet. Den slutliga skatten blev då 7,2 miljarder kronor högre än vad som kommuner och landsting fått i förskott. Skillnaden mellan åren är 12,2 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot med anledning av detta.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgår hittills i år till 422,8 miljarder kronor. Det är 20,5 miljarder kronor (5,1 procent) högre än samma period 2014. Högre utbetalningar till kommuner och landsting innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot. Orsaken till de högre utbetalningarna är bland annat att lönesumman beräknats bli högre i år.

 

Nettot för slutligt debiterad skatt avseende 2014, grundbeslut, att betala eller att återfå är -1,1 miljarder kronor. Det betyder att skatteåterbäringen är högre än restskatten. Förra året var nettot -8,5 miljarder kronor. Det negativa nettot har alltså minskat med 7,4 miljarder kronor mellan åren, vilket ger en positiv effekt för inkomsterna från fysiska personers inkomstskatt.  

 

Den debiterade källskatten, att betala 2015, har ökat med 17,2 miljarder kronor (4,4 procent).

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för socialavgifter och löneskatter uppgår hittills i år till 222,9 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2014 är det en ökning med 6,9 miljarder kronor (3,2 procent). Orsaken är bland annat den högre lönesumman.

 

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 318,2 miljarder kronor för de första åtta månaderna. Det är 18,7 miljarder kronor (6,3 procent) mer än för samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 232,1 miljarder kronor, vilket är 14,1 miljarder kronor (6,5 procent) högre än de första åtta månaderna föregående år.

 

Energiskatten uppgår efter åtta månader till 43,8 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (4,0 procent) högre än samma period föregående år. Energiskatter redovisas med en månads förskjutning, vilket betyder att det som redovisas i augusti avser juli. Inkomsterna för perioden januari–augusti 2015 avser därför försäljningen under perioden december 2014–juli 2015.

 

Höjd fordonsskatt och skatt på alkohol och tobak ger högre skatteintäkter

Alkoholskatten uppgår till 9,3 miljarder kronor för de första åtta månaderna. Det är en ökning med 0,6 miljarder kronor (6,3 procent) jämfört med de första åtta månaderna föregående år. Alkoholskatten för samtliga varuslag höjdes från och med den 1 januari 2015.

 

Tobaksskatten uppgår till 7,9 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (7,0 procent) högre än de första åtta månaderna 2014. Tobaksskatten höjdes för samtliga varuslag från och med den 1 januari 2015.

 

Fordonsskatten uppgår till 9,7 miljarder kronor, en ökning med 1,6 miljarder kronor eller 19,6 procent jämfört med de första åtta månaderna föregående år. Fordonsskatten höjdes den 1 januari 2015 för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

 

Faktaruta löpande och periodiserad redovisning av skatter

I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). Inkomsttypen 9000 redovisas däremot inte i statens budget. Sedan 2006 tillämpar Sverige en periodiserad redovisning av skatterna på statens budget under inkomsttyperna:

  • 1000 Statens skatteinkomster
  • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
  • 8000 Utgifter som ges som krediteringar på skattekonton.

Det innebär att skatterna redovisas det inkomstår de avser, det vill säga det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Genom att tillämpa periodiserad redovisning av skatter får vi en direkt koppling mellan intäkterna, den makroekonomiska utvecklingen och de skatteregler som gäller under ett givet år.

En konsekvens av periodiserad redovisning är att utfallet för statens budget på inkomsttitelnivå inte blir definitivt förrän ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Skillnaderna mellan de kassamässigt redovisade skatterna och de periodiserade skatterna är normalt störst för de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. Årsutfallet för de månatligt fastställda skatterna arbetsgivaravgifter, mervärdeskatter och punktskatter varierar mindre mellan den kassamässiga och den periodiserade redovisningen. På totalnivå redovisas skatterna kassamässigt på statens budget, inkomsttitel 9000 är en sammanslagning av inkomsttitlarna 1000, 7000 och 8000. Detta är möjligt genom att budgetredovisningen redovisar skillnaden mellan de kassamässiga och de periodiserade skatterna. Inkomsttitel 1900 är periodiseringar).

 

Övriga inkomster

 

Rörelseöverskott

Riksbankens inlevererade överskott blev högre 2015 än 2014

 

Utfallet för Rörelseöverskott uppgår för perioden januari–augusti till 4,7 miljarder kronor. Detta är 0,5 miljarder kronor högre än föregående år. Årets inlevererade överskott från Riksbanken uppgick till 4,1 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än föregående år. Det inlevererade överskottet beräknas till 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under den senaste femårsperioden efter att bokslutsdispositioner återförts och andra justeringar gjorts. I år redovisade Riksbanken ett positivt resultat efter justeringar och återföringar av bokslutsdispositioner på 9,0 miljarder kronor. Förra året var resultatet negativt även efter justeringar och återföringar. Årets höga resultat är förklaringen till den högre utdelningen.

 

Inkomster av statens aktier

Lägre inkomster från statens aktier 2015

 

Inkomsterna från statens aktier uppgår hittills i år till 11,2 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Orsaken till de lägre utdelningarna är främst att utdelningen från LKAB blev 0,1 miljard kronor 2015 vilket är 3,4 miljarder kronor lägre än föregående år. LKAB:s resultat före skatt försämrades till 0,6 miljarder kronor 2014 från 7,6 miljarder kronor 2013. Utdelningarna baseras på resultatet året innan.

 

Tabellen innehåller de bolag som redovisat utdelningar hittills i år samt en jämförelse med de utdelningar som dessa bolag gjorde under 2014, oavsett vid vilken period dessa redovisades mot inkomsttitel. Inga nya utdelningar har tillkommit under augusti.

 

Aktieutdelningar 2015 och 2014

Miljarder kronor

 

 

 

 

Utfall 2015

Utfall 2014

Skillnad

AB Bostadsgaranti

0,1

0,0

0,1

Akademiska hus AB

1,4

1,4

0,1

Apoteket AB

0,2

0,2

0,0

Fouriertransform AB

0,1

 

0,1

Inlandsinnovation AB

0,1

 

0,1

Jernhusen AB

0,1

0,1

0,0

Lernia AB

0,2

0,1

0,2

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

0,1

3,5

-3,4

Metria AB

0,0

 

0,0

Nordiska investeringsbanken

0,2

0,2

0,0

SBAB

0,5

 

0,5

SJ AB

0,2

0,1

0,2

Specialfastigheter AB

0,9

0,5

0,4

Sveaskog AB

0,8

0,5

0,4

Swedavia AB

0,2

 

0,2

Svensk bilprovning AB

0,0

0,3

-0,2

Svensk exportkredit AB

0,4

0,3

0,1

Svenska Rymdaktiebolaget

0,0

0,0

0,0

Svevia AB

0,1

 

0,1

Teliasonera AB

4,8

4,8

0,0

Teracom Group AB

0,2

0,3

-0,1

Vasallen AB

0,3

0,1

0,2

Totalt

11,2

12,2

-1,0

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

Specialfastigheter i Sverige AB betalar in minskat aktiekapital i augusti

 

Utfallet för Övriga inkomster av statens verksamhet uppgick i augusti till 2,1 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor högre än föregående år. Det beror på att Specialfastigheter i Sverige AB beslutade att minska sitt aktiekapital på bolagsstämman 2015. Som en konsekvens har 2,1 miljarder kronor återbetalats till staten som är ensam aktieägare i bolaget.

 

Hittills i år uppgår utfallet för Övriga inkomster av statens verksamhet till 4,9 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor lägre än föregående år. Den största skillnaden mellan åren utgörs av en engångsinbetalning från CSN, i januari 2014, med anledning av att en kreditmodell infördes för studielån 2014. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstod eftersom CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel 2811 om 11,7 miljarder kronor. En ytterligare faktor som påverkar jämförelsen mellan åren är Exportkreditnämndens inleverans av myndighetskapital på 2,3 miljarder kronor i april 2015 (för en mer detaljerad beskrivning se månadsutfallet för april 2015). Ingen motsvarande transaktion skedde under 2014.

 

Återbetalning av lån

Inkomsterna för Återbetalning av lån uppgår för perioden januari–augusti till 0,6 miljarder kronor. Under inkomsttypen redovisas återbetalning av lån utställda av staten. Den övervägande delen av inkomsterna består av återbetalningar av studiemedel upptagna före 1989. Återbetalningen av denna lånetyp är något lägre hittills i år jämfört med samma period föregående år.

 

Kalkylmässiga inkomster

De kalkylmässiga inkomsterna uppgår för perioden januari–augusti till 6,6 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Under inkomsttypen redovisas avskrivningar och amorteringar samt statliga pensionsavgifter. De statliga pensionsavgifterna utgör huvuddelen av inkomsterna under inkomsttypen. Dessa har ökat med 0,2 miljarder kronor hittills i år. Amorteringen på statskapital har däremot minskat med 0,4 miljarder kronor jämfört med föregående år, vilket främst avser Statens fastighetsverks amortering på statskapital.

 

Bidrag m.m. från EU

Högre bidrag i augusti men lägre hittills i år

 

Bidragen från EU är i augusti 1,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014–2020 uppgår till 1,3 miljarder kronor i augusti vilket förklarar ökningen. Det är ett förskott för 2014 och 2015.

 

För perioden januari–augusti är inkomsterna däremot 1,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år och uppgår till 9,5 miljarder kronor. Orsaken till de lägre bidragen hittills i år är framför allt att projekt inom ramen för den nya programperioden 2014–2020 fortfarande är i en uppstartsfas, vilket innebär att ersättningar från EU inte rekvirerats i någon större utsträckning. Förra året slutredovisades dessutom den gamla perioden 2007–2013, vilket innebar stora bidragsinbetalningar från EU.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026