Månadsutfall för statens budget juli 2015
Publicerad 27 Augusti 2015

Utgifterna för migration och integration ökade med drygt 1 miljard i juli

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott om 0,3 miljarder kronor, vilket är 4,0 miljarder kronor bättre än i juli 2014 (underskott om 3,8 miljarder kronor). De totala inkomsterna i juli blev 68,2 miljarder kronor, vilket är 9,2 miljarder kronor högre. Inkomsterna från skatter har ökat med 8,9 miljarder kronor.  De totala utgifterna i juli blev 67,9 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor (1,9 procent) högre  än samma månad föregående år. Det beror främst på att nettoförändringarna på Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre, något som påverkar saldot negativt. Även utbetalningarna av bistånd blev högre i juli liksom utgifterna för Migration och Integration som fortsätter att öka.

Budgetsaldot för de sju första månaderna 2015 uppgår till 17,0 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor lägre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 518,6 miljarder kronor, vilket är 19,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatterna har ökat med 33,5 miljarder kronor och övriga inkomster i staten har minskat med 14,3 miljarder kronor. Utgifterna för perioden januari–juli är 501,7 miljarder kronor, vilket är 22,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utfallet för Statsskuldsräntor m.m. som är högre, men utgifterna ökar även för utgiftsområdena Migration, Integration och Jämställdhet samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jul 2015 Utfall jul 2014 Förändring jul Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Förändring jan-jul Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 68,2 59,0 9,2 518,6 499,4 19,2 835,9 837,0  
Totala utgifter 67,9 62,8 5,1 501,7 479,2 22,4 887,9 869,6 18,8
Budgetsaldo 0,3 -3,8 4,0 17,0 20,2 -3,2 -52,0 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna fortsätter att öka

Utgiftstaket för 2015 fastställdes i juni till 1 158 miljarder kronor. Det är 51 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

Jämfört med juli 2014 ökade de takbegränsade utgifterna med 2,4 miljarder kronor (2,9 procent).

 

De takbegränsade utgifterna för det första sju månaderna uppgår till 632,2 miljarder kronor, vilket är 12,0 miljarder kronor (1,9 procent) högre än samma period föregående år.  Det är främst Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (3,7 procent) samt utgifterna för migration (39,9 procent), integration och jämställdhet (32,4 procent) och ekonomisk trygghet vid sjukdom (3,4 procent) som har ökat. En minskning av utgifterna har däremot skett bland annat för avgiften till Europeiska unionen och bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

 

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jul 2015 Utfall jul 2014 Förändring jul Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Förändring jan-jul Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 63,6 62,0 1,6 478,2 471,7 6,5 847,7 848,7 10,0
Ålderspensionssystemet 22,1 21,4 0,8 154,0 148,5 5,5 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 85,8 83,4 2,4 632,2 620,2 12,0 1 115,2 1 116,6 10,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026