Månadsutfall för statens budget juli 2015
Publicerad 27 Augusti 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jul 2015 Utfall jul 2014 Förändring jul Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Förändring jan-jul Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 1 056 1 038 18 7 451 7 741 -290 12 548 12 199 104
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 993 966 27 8 212 8 004 208 14 483 14 600
03 Skatt, tull och exekution 826 795 31 6 441 6 209 232 10 672 10 574
04 Rättsväsendet 3 051 3 061 -11 23 782 23 737 45 40 924 40 758 17
05 Internationell samverkan 54 77 -23 1 136 882 254 1 975 1 919 50
06 Försvar och samhällets krisberedskap 1 834 1 843 -9 22 658 23 470 -812 48 152 48 451 -4
07 Internationellt bistånd 4 315 3 228 1 087 14 809 13 513 1 296 29 008 29 509 -229
08 Migration 1 743 1 037 705 9 590 6 854 2 735 17 244 17 433 479
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 795 4 640 156 36 935 35 456 1 479 63 268 61 898 1 922
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 235 7 995 241 59 967 58 015 1 953 103 044 100 474 2 561
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 147 3 251 -104 22 298 22 985 -688 38 182 38 015 133
12 Ekonomisk trygghet för familjer 7 207 6 970 237 48 104 46 729 1 375 83 144 83 125 172
13 Integration och jämställdhet 1 741 1 338 403 9 128 6 894 2 234 16 377 16 747 -2
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 4 968 4 941 27 37 945 39 352 -1 408 66 680 67 783 1 531
15 Studiestöd 613 653 -40 10 727 11 328 -601 19 558 20 302 664
16 Utbildning o universitetsforskning 4 058 4 183 -125 34 672 33 517 1 155 61 725 63 636 336
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 1 701 1 666 34 9 072 9 041 32 12 898 12 785 151
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 59 62 -3 609 592 17 1 064 1 208 15
19 Regional tillväxt 133 197 -64 1 300 1 620 -320 2 462 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 286 227 59 3 288 2 860 427 5 797 5 341 572
21 Energi 76 91 -15 1 146 1 408 -262 2 383 2 470 -87
22 Kommunikationer 2 735 2 809 -74 23 276 22 075 1 200 47 563 48 871 579
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 364 348 16 4 022 3 886 136 13 991 15 656 25
24 Näringsliv 408 423 -15 3 034 3 132 -98 5 434 5 309 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 614 7 799 -185 53 304 54 602 -1 298 92 237 91 441 863
26 Statsskuldsräntor m.m. 1 600 2 272 -672 13 058 -521 13 579 27 623 20 526 8 800
27 Avgiften till EU 1 632 2 368 -736 25 301 27 804 -2 504 36 839 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 65 244 64 280 965 491 265 471 187 20 078 875 275 869 264 18 850
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 63 644 62 007 1 637 478 207 471 708 6 500 847 652 848 744 10 050
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 004 -3 928 2 925 -113 1 912 -2 025 12 629 322
  Kassamässig korrigering 3 681 2 442 1 240 10 498 6 135 4 363 0 0
Totala utgifter 67 922 62 793 5 129 501 650 479 234 22 416 887 904 869 586 18 850
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026