Månadsutfall för statens budget juli 2015
Publicerad 27 Augusti 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jul 2015 Utfall jul 2014 Förändring jul Utfall jan-jul 2015 Utfall jan-jul 2014 Förändring jan-jul Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 873 229 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 540 692 -151 25 139 36 225 -11 086 33 436 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 13 28 -15 11 15 000
4000 Återbetalning av lån 62 73 -11 538 569 -32 859 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 790 775 15 5 803 6 029 -227 9 846 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 438 0 438 7 919 10 817 -2 898 10 418 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 041 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -7 811 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 66 347 57 464 8 883 479 222 445 733 33 489    
Totala inkomster 68 178 59 003 9 174 518 633 499 402 19 231 835 948 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget
Den budget som riksdagen har beslutat för 2015 är för vissa inkomsttitelgrupper inte specificerad på inkomsttitelnivå. Fördelningen på inkomsttitelnivå för inkomsttitelgrupperna 1210, 1270,1430 och 1450 har gjorts av ESV.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026