Månadsutfall för statens budget juli 2015
Publicerad 27 Augusti 2015

Inkomster på statens budget i juli 2015

Inkomsterna i juli uppgår till 68,2 miljarder kronor, vilket är 9,2 miljarder kronor högre än i juli 2014. Inkomsterna för de sju första månaderna 2015 uppgår till 518,6 miljarder kronor. Det är 19,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt inkomstskatterna för fysiska personer och skatt på varor och tjänster som ökat jämfört med föregående år samtidigt som inkomsterna av statens övriga verksamhet har minskat hittills i år.

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -82,6 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. till andra sektorer än den statliga. Utfallet för de första sju månaderna 2014 var -97,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 14,6 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2013. Den slutliga skatten blev 5,0 miljarder lägre, vilket reglerades i januari 2015 (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Regleringarna i januari förra året gick åt andra hållet, dvs. den slutliga skatten blev 7,2 miljarder kronor högre (högre utbetalningar till kommunerna).  Skillnaden mellan åren är 12,2 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgår hittills i år till 370,0 miljarder kronor. Det är 17,9 miljarder kronor (5,1 procent) högre än samma period 2014. Högre utbetalningar till kommuner och landsting innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari. Orsaken till de högre utbetalningarna är bland annat att lönesumman beräknats bli högre i år.

 

Den debiterade källskatten, att betala 2015, har ökat med 14,8 miljarder kronor (4,3 procent).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår hittills i år till 90,8 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor (2,4 procent) lägre än 2014. Orsaken är främst att debiterad preliminärskatt, att betala aktuellt år minskat med 1,3 miljarder kronor och att anstånd som upphör blivit 3,6 miljarder kronor lägre. Å andra sidan har medgivna anstånd minskat med 2,7 miljarder kronor, vilket påverkar skatten positivt.

 

Socialavgifter och löneskatter

Nettoutfallet för socialavgifter och löneskatter uppgår hittills i år till 195,5 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2014 är det en ökning med 5,9 miljarder kronor (3,1 procent). Orsaken är bland annat den högre lönesumman.

 

Skatt på varor och tjänster

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 267,9 miljarder kronor för de första sju månaderna. Det är 13,7 miljarder kronor (5,4 procent) mer än för samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 192,5 miljarder kronor, vilket är 10,2 miljarder kronor (5,6 procent) högre än de första sju månaderna föregående år.

 

Energiskatten uppgår efter sju månader till 38,6 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor (4,4 procent) högre än samma period föregående år. Energiskatter redovisas med en månads förskjutning, vilket betyder att det som redovisas i juli avser juni. Inkomsterna för perioden januari–juli 2015 avser därför försäljningen under perioden december 2014–juni 2015.

 

Höjd fordonsskatt och skatt på alkohol och tobak ger högre skatteintäkter

 

Alkoholskatten uppgår till 7,9 miljarder kronor för de första sju månaderna. Det är en ökning med 0,4 miljarder kronor (5,9 procent) jämfört med de första sju månaderna föregående år. Alkoholskatten för samtliga varuslag höjdes från och med den 1 januari 2015.

 

Tobaksskatten uppgår till 6,7 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (7,6 procent) högre än de första sju månaderna 2014. Tobaksskatten höjdes för samtliga varuslag från och med den 1 januari 2015.

 

Fordonsskatten uppgår till 8,4 miljarder kronor, en ökning med 1,1 miljarder kronor eller 14,9 procent jämfört med de första sju månaderna föregående år. Fordonsskatten höjdes den 1 januari 2015 för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

 

 

Övriga inkomster

 

Rörelseöverskott

Riksbankens inlevererade överskott blev högre 2015 än 2014

 

Utfallet för Rörelseöverskott uppgår för perioden januari–juli till 4,7 miljarder kronor. Detta är 0,5 miljarder kronor högre än föregående år. Årets inlevererade överskott från Riksbanken uppgår till 4,1 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än föregående år. Det inlevererade överskottet beräknas till 80 procent av Riksbankens genomsnittliga resultat under den senaste femårsperioden efter att bokslutsdispositioner återförts och andra justeringar gjorts. I år redovisade Riksbanken ett positivt resultat efter justeringar och återföringar av bokslutsdispositioner på 9,0 miljarder kronor. Förra året var resultatet negativt även efter justeringar och återföringar. Årets höga resultat är förklaringen till den högre utdelningen.

 

Inkomster av statens aktier

Lägre inkomster av statens aktier 2015 på grund av sämre resultat för LKAB

 

Inkomsterna från statens aktier uppgår hittills i år till 11,2 miljarder kronor. Det är 1,2 miljarder kronor lägre än föregående år. Orsaken till de lägre utdelningarna är främst att utdelning från LKAB blev 0,1 miljard kronor 2015, vilket är 3,4 miljarder kronor lägre än föregående år. LKAB:s resultat före skatt försämrades till 0,6 miljarder kronor 2014 från 7,6 miljarder kronor 2013.

 

Tabellen innehåller de bolag som redovisat utdelningar hittills i år samt en jämförelse med de utdelningar som dessa bolag gjorde under 2014, oavsett vid vilken period dessa redovisades mot inkomsttitel.

 

Aktieutdelningar 2015 och 2014

Miljarder kronor

 

 

 

 

Utfall 2015

Utfall 2014

Skillnad

AB Bostadsgaranti

0,1

0,0

0,1

Akademiska hus AB

1,4

1,4

0,1

Apoteket AB

0,2

0,2

0,0

Fouriertransform AB

0,1

 

0,1

Inlandsinnovation AB

0,1

 

0,1

Jernhusen AB

0,1

0,1

0,0

Lernia AB

0,2

0,1

0,2

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

0,1

3,5

-3,4

Metria AB

0,0

 

0,0

Nordiska investeringsbanken

0,2

0,2

0,0

SBAB

0,5

 

0,5

SJ AB

0,2

0,1

0,2

Specialfastigheter AB

0,9

0,5

0,4

Sveaskog AB

0,8

0,5

0,4

Swedavia AB

0,2

 

0,2

Svensk bilprovning AB

0,0

0,3

-0,2

Svensk exportkredit AB

0,4

0,3

0,1

Svenska Rymdaktiebolaget

0,0

0,0

0,0

Svevia AB

0,1

 

0,1

Teliasonera AB

4,8

4,8

0,0

Teracom Group AB

0,2

0,3

-0,1

Vasallen AB

0,3

0,1

0,2

Totalt

11,2

12,2

-1,0

 

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

Stora engångsposter påverkar jämförelsen mellan åren

 

Hittills i år uppgår utfallet för Övriga inkomster av statens verksamhet till 2,8 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor lägre än föregående år. Den största skillnaden mellan åren utgörs av en engångsinbetalning från CSN, i januari 2014, med anledning av att en kreditmodell infördes för studielån 2014. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstod eftersom CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel 2811 om 11,7 miljarder kronor. En ytterligare faktor som påverkar jämförelsen mellan åren är Exportkreditnämndens inleverans av myndighetskapital på 2,3 miljarder kronor i april 2015 (för en mer detaljerad beskrivning se månadsutfallet för april 2015). Ingen motsvarande transaktion skedde under 2014.

 

Bidrag m.m. från EU

Lägre bidrag från EU jämfört med 2014

 

Bidragen från EU uppgår för perioden januari–juli till 7,9 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Orsaken till de lägre bidragen beror framför allt att på att projekt inom ramen för den nya programperioden 2014-2020 fortfarande är i en uppstartsfas, vilket innebär att ersättningar från EU rekvirerats i någon större utsträckning.  Förra året slutredovisades dessutom den gamla perioden 2007-2013, vilket innebar stora bidragsinbetalningar från EU.

 

Under inkomsttypen redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen avser bidrag från EU:s jordbruksfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområdena Arbetsmarknad och arbetsliv, Regional tillväxt, utgiftsområde Kommunikationer samt utgiftsområde Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

 

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026