Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall juni 2015 Utfall juni 2014 Förändring juni Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2014 Förändring jan-juni Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 873 229 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 967 2 218 -250 24 599 35 534 -10 934 33 436 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 2 0 2 13 28 -15 11 15 000
4000 Återbetalning av lån 96 76 20 476 497 -21 859 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 797 764 33 5 012 5 254 -242 9 846 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 345 1 623 -1 278 7 482 10 817 -3 336 10 418 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 041 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -7 811 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 33 528 32 680 848 412 875 388 269 24 606    
Totala inkomster 36 735 37 362 -627 450 456 440 399 10 057 835 948 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget
Den budget som riksdagen har beslutat för 2015 är för vissa inkomsttitelgrupper inte specificerad på inkomsttitelnivå. Fördelningen på inkomsttitelnivå för inkomsttitelgrupperna 1210, 1270,1430 och 1450 har gjorts av ESV.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026