Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015

Budgetsaldot negativt i juni men positivt för det första halvåret

Saldot i statens budget i juni blev ett underskott på 33,4 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor sämre än motsvarande månad föregående år. Inkomsterna blev 36,7 miljarder kronor och utgifterna blev 70,2 miljarder kronor. Det lägre saldot beror främst på förändringar i utlåningen i Riksgäldskontoret.

 

Saldot i statens budget för perioden januari–juni är ett överskott på 16,7 miljarder kronor, vilket är 7,2 miljarder kronor lägre än motsvarande period föregående år. De totala inkomsterna uppgår till 450,5 miljarder kronor och de totala utgifterna uppgår till 433,7 miljarder kronor. Det lägre saldot beror framför allt på att utgifterna för statsskuldsräntorna har ökat jämfört med det första halvåret 2014.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall juni 2015 Utfall juni 2014 Förändring juni Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2014 Förändring jan-juni Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 36,7 37,4 -0,6 450,5 440,4 10,1 835,9 837,0  
Totala utgifter 70,2 66,5 3,7 433,7 416,4 17,3 887,9 869,6 18,8
Budgetsaldo -33,4 -29,1 -4,3 16,7 24,0 -7,2 -52,0 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna har ökat

Utgiftstaket för 2015 fastställdes i juni till 1 158 miljarder kronor. Det är 51 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för det första halvåret till 546,7 miljarder kronor, vilket är 9,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget samt utgifterna för migration, integration och ekonomisk trygghet vid sjukdom som har ökat. En minskning av utgifterna har däremot skett bland annat för avgiften till Europeiska unionen och bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.

 

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget är för det första halvåret 4,8 miljarder kronor högre än samma period föregående år och uppgår till 131,8 miljarder kronor. För 2015 har de genomsnittliga pensionerna räknats upp med 0,9 procent. Pensionsutgifterna påverkas även av att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall juni 2015 Utfall juni 2014 Förändring juni Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2014 Förändring jan-juni Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 69,6 69,8 -0,2 414,9 409,7 5,2 847,7 848,7 10,0
Ålderspensionssystemet 22,1 21,3 0,8 131,8 127,1 4,8 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 91,7 91,1 0,6 546,7 536,8 9,9 1 115,2 1 116,6 10,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026