Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall juni 2015 Utfall juni 2014 Förändring juni Utfall jan-juni 2015 Utfall jan-juni 2014 Förändring jan-juni Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 1 074 1 137 -64 6 394 6 702 -308 12 548 12 199 104
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 472 1 340 132 7 204 7 037 166 14 483 14 600
03 Skatt, tull och exekution 1 261 1 235 27 5 621 5 415 207 10 672 10 574
04 Rättsväsendet 3 788 3 884 -96 20 764 20 676 89 40 924 40 758 17
05 Internationell samverkan 86 37 49 1 082 805 276 1 975 1 919 50
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 228 5 385 -1 156 21 017 21 627 -610 48 152 48 451 -4
07 Internationellt bistånd 1 550 1 699 -149 10 493 10 285 209 29 008 29 509 -229
08 Migration 1 521 1 140 382 7 848 5 817 2 031 17 244 17 433 479
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 256 4 895 361 32 163 30 817 1 346 63 268 61 898 1 922
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 840 8 308 531 51 732 50 020 1 712 103 044 100 474 2 561
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 189 3 281 -93 19 150 19 734 -584 38 182 38 015 133
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 748 6 621 127 40 897 39 759 1 138 83 144 83 125 172
13 Integration och jämställdhet 913 735 178 7 387 5 556 1 831 16 377 16 747 -2
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 272 5 586 -313 32 977 34 411 -1 434 66 680 67 783 1 531
15 Studiestöd 753 755 -2 10 114 10 675 -560 19 558 20 302 664
16 Utbildning o universitetsforskning 5 509 4 985 525 30 680 29 334 1 345 61 725 63 636 336
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 967 913 55 7 372 7 375 -3 12 898 12 785 151
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 110 113 -3 550 530 20 1 064 1 208 15
19 Regional tillväxt 164 294 -129 1 167 1 423 -256 2 462 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 375 521 -146 3 002 2 633 369 5 797 5 341 572
21 Energi 217 368 -151 1 069 1 317 -247 2 383 2 470 -87
22 Kommunikationer 4 687 4 522 165 20 540 19 266 1 274 47 563 48 871 579
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 747 584 164 3 653 3 538 115 13 991 15 656 25
24 Näringsliv 675 668 8 2 626 2 709 -83 5 434 5 309 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 614 7 799 -185 45 689 46 802 -1 113 92 237 91 441 863
26 Statsskuldsräntor m.m. -2 606 -2 363 -243 11 458 -2 793 14 251 27 623 20 526 8 800
27 Avgiften till EU 2 562 2 987 -424 23 668 25 436 -1 768 36 839 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 66 976 67 429 -453 426 319 406 907 19 412 875 275 869 264 18 850
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 69 582 69 792 -210 414 861 409 700 5 161 847 652 848 744 10 050
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 388 -4 293 4 680 891 5 841 -4 950 12 629 322
  Kassamässig korrigering 2 814 3 352 -538 6 519 3 693 2 825 0 0
Totala utgifter 70 178 66 488 3 690 433 729 416 441 17 288 887 904 869 586 18 850
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026