Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015

Utgifterna uppgick i juni till 70,2 miljarder kronor, vilket är 3,7 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Utgifterna för det första halvåret uppgår till 433,7 miljarder kronor. Det är 17,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning högre i juni men lägre hittills i år

Riksgäldskontorets nettoutlåning ökade i juni med 0,4 miljarder kronor. Under det första halvåret 2015 har nettoutlåningen ökat med sammanlagt 0,9 miljarder kronor. Pensionsmyndigheten har ökat sina insättningar av premiepensionsavgifter med 1,8 miljarder kronor i juni. Det betyder att nettoutlåningen minskar med motsvarande belopp. Nettobehållningen på myndigheternas räntekonton har minskat med 2,5 miljarder kronor i juni, vilket ökar nettoutlåningen.

 

Under det första halvåret har nettoutlåningen minskat med 5,0 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Den högre utlåningen 2014 beror bland annat på att en engångseffekt på 11,7 miljarder kronor uppstod då en ny kreditmodell för studielån infördes (se tidigare månadsutfall 2015).

 

Lägre utgifter för försvaret i juni

Utgifterna för Försvar och samhällets krisberedskap uppgår för det första halvåret till 21,0 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Utfallet i juni var 1,2 miljarder kronor lägre än samma månad 2014. Skillnaden i juni beror främst på ett lägre utfall för anskaffning av materiel och anläggningar än samma månad föregående år.

 

Högre utgifter för migration och integration jämfört med föregående år

Utgifterna för Migration har ökat med 2,0 miljarder kronor hittills i år och uppgår till 7,8 miljarder kronor. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och landsting har ökat med 1,1 miljarder kronor och boendekostnader för asylsökande med 0,6 miljarder kronor det första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har Migrationsverket tagit emot 28 967 ansökningar om asyl, vilket är 2 946 färre än samma period 2014. Antalet boende i Migrationsverkets mottagningssystem uppgick i juni till 79 827 personer. Jämfört med föregående månad är det en ökning med 1 384 personer.

 

Utgifterna för Integration och jämställdhet uppgår för det första halvåret till 7,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,8 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år. Ersättningarna till kommunerna vid flyktingmottagande har ökat med 1,1 miljarder kronor och uppgår till 4,2 miljarder kronor hittills i år. Etableringsersättningarna till vissa nyanlända invandrare har ökat med 0,5 miljarder kronor. Antalet kommunmottagna flyktingar och andra skyddsbehövande uppgick till och med maj till 20 493, vilket är 3 597 fler än samma period föregående år.

 

Utgifterna för sjukpenning fortsätter att öka

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning uppgår hittills i år till 51,7 miljarder kronor. Utgifterna för sjukpenning har ökat och uppgår för det första halvåret till 15,7 miljarder kronor. Det är 2,1 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Sjukpenningtalet, som anger hur många frånvarodagar som ersätts med sjukpenning- eller rehabiliteringsersättning per registrerad försäkrad 16-64 år, var i juni 10 dagar. Det har sedan juni 2014 stigit med 1,2 dagar. Sjukpenningtalet var för kvinnor 13,1 dagar och för män 7,0 dagar.

 

Minskade utgifter för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Utfallet för Arbetsmarknad och arbetsliv uppgår för perioden januari–juni till 33,0 miljarder kronor. Utgifterna för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fortsätter att minska. Utfallet är hittills i år 14,7 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. I juni var 186 157 personer öppet arbetslösa, en minskning med 4,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Minskningen var 5,5 procent för kvinnor och 4,1 procent för män.

 

Lägre avgift till EU hittills i år

Avgiften till Europeiska unionen är 1,8 miljarder kronor lägre det första halvåret 2015 jämfört med samma period föregående år. Det lägre utfallet avser främst den del av avgiften som baseras på bruttonationalinkomsten. I slutet av 2014 fattades beslut om ändringsbudgetar i EU som medför en minskning av betalningarna till EU 2015.

 

Utgifterna för räntor på statsskulden högre för det första halvåret jämfört med 2014

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. har hittills i år ökat med 14,3 miljarder kronor jämfört med samma period föregående år och uppgår till 11,5 miljarder kronor. De högre utgifterna, som framför allt härrör sig till maj månad, beror främst på att anslaget belastas med valutakursförluster 2015 istället för att tillföras valutakursvinster vilket skedde 2014. Högre kursförluster har också bidragit till det högre utfallet. Riksdagen har med anledning av de ökade utgifterna beslutat att tillföra ytterligare medel till anslaget.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026