Månadsutfall för statens budget juni 2015
Publicerad 30 Juli 2015

Inkomsterna uppgick i juni till 36,7 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än föregående år. För det första halvåret 2015 uppgår inkomsterna till 450,5 miljarder kronor. Det är 10,1 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år, vilket är resultatet av högre löpande redovisade skatter.  

 

Lägre bidrag från EU leder till lägre inkomster i juni

Bidragen från EU uppgick i juni till 0,3 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än föregående år. Under inkomsttypen redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. Den största skillnaden är att Sverige inte mottagit något bidrag från Europeiska socialfonden i juni 2015 jämfört med ett bidrag på 1,4 miljarder kronor i juni 2014.

 

Totalt uppgår bidragen från EU till 7,5 miljarder kronor för det första halvåret 2015, vilket är 3,3 miljarder kronor lägre än föregående år. Under 2014 slutredovisades många av projekten från programperioden 2007–2013 och en ny programperiod (2014–2020) startade. Generellt brukar bidragen vara högre i mitten och slutet av programperioderna när alla projektansökningar har behandlats.

 

Högre intäkter från juridiska personers inkomstskatt i juni jämfört med föregående år

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -94,1 miljarder kronor. Utfallet för det första halvåret 2014 var -102,8 miljarder kronor. Hittills i år har utfallet för fysiska personers inkomstskatt bidragit till högre totala inkomster för staten i jämförelse med 2014. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting, det vill säga andra sektorer än den statliga.

 

Utfallet för Juridiska personers inkomstskatt, netto var 2,4 miljarder kronor högre i juni 2015 än 2014. Det beror i huvudsak på att utfallet för debiterad preliminärskatt att återfå, både för aktuellt och äldre år, är lägre 2015 än 2014, vilket har en positiv effekt på utfallet.

 

Skatt på varor och tjänster ökar

Av de löpande redovisade skatterna har Skatt på varor och tjänster ökat mest jämfört med tidigare år, både i juni och totalt för det första halvåret 2015. Ökningen har till största delen skett på inkomsttiteln Mervärdesskatt, netto. Juniutfallet för inkomsttiteln uppgick till 26,2 miljarder kronor 2015, att jämföra med 21,7 miljarder kronor 2014. Skillnaden mellan utfallet på inkomsttiteln för det första halvåret 2015 och motsvarande period 2014 uppgår till 9,3 miljarder kronor.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026