Månadsutfall för statens budget maj 2015
Publicerad 18 Juni 2015

Ökade utgifter för statskuldsräntorna medför sämre resultat än föregående år

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott om 20,3 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än i maj 2014. De totala inkomsterna i maj blev 91,6 miljarder kronor, vilket är i nivå med föregående år. Intäkterna från skatterna har ökat med 3,9 miljarder kronor. Däremot har statens övriga inkomster minskat med nästintill samma belopp. De totala utgifterna i maj blev 71,4 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. En av orsakerna är att valutakursvinster har vänts till valutakursförluster för Statskuldräntorna m.m. vilket har medfört högre utgifter.

 

Budgetsaldot för de fem första månaderna 2015 uppgår till 50,2 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor lägre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 413,7 miljarder kronor, vilket är 10,7 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har ökat (+23,8 miljarder kronor) och övriga inkomster i staten har minskat (-13,1 miljarder kronor). Utgifterna för perioden januari–maj är 363,6 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utfallet för Statsskuldsräntorna som är högre för de fem första månaderna 2015 än 2014, men utgifterna ökar även för utgiftsområdena Migration, Integration och Jämställdhet samt Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall maj 2015 Utfall maj 2014 Förändring maj Utfall jan-maj 2015 Utfall jan-maj 2014 Förändring jan-maj Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 91,6 91,6 0,0 413,7 403,0 10,7 835,9 837,0  
Totala utgifter 71,4 62,6 8,7 363,6 350,0 13,6 887,9 869,6 18,8
Budgetsaldo 20,3 29,0 -8,7 50,2 53,1 -2,9 -52,0 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Högre utgiftstak för 2015 med anledning av vårändringsbudgeten

I och med att riksdagen fastställt regeringens vårändringsbudget så har utgiftstaket för 2015 ändrats från 1 125 miljarder kronor till 1 158 miljarder kronor. Det är 51 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari–maj till 455,0 miljarder kronor, vilket är en ökning med 9,4 miljarder kronor (2,1 procent) i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av ett högre utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, ett högre sjukpenningtal och ökade utgifter för migration och integration. Åt motsatt håll verkar bland annat lägre utfall för Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och att avgiften till Europeiska unionen hittills är lägre än 2014.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall maj 2015 Utfall maj 2014 Förändring maj Utfall jan-maj 2015 Utfall jan-maj 2014 Förändring jan-maj Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 66,9 65,7 1,2 345,3 339,9 5,4 847,7 848,7 10,0
Ålderspensionssystemet 22,0 21,3 0,8 109,7 105,8 4,0 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 88,9 87,0 2,0 455,0 445,7 9,4 1 115,2 1 116,6 10,0
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026