Månadsutfall för statens budget maj 2015
Publicerad 18 Juni 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall maj 2015 Utfall maj 2014 Förändring maj Utfall jan-maj 2015 Utfall jan-maj 2014 Förändring jan-maj Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 984 985 -1 5 320 5 565 -245 12 548 12 199 104
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 972 964 8 5 732 5 698 34 14 483 14 600
03 Skatt, tull och exekution 901 842 59 4 360 4 180 180 10 672 10 574
04 Rättsväsendet 3 506 3 582 -76 16 976 16 791 185 40 924 40 758 17
05 Internationell samverkan 159 173 -14 996 768 227 1 975 1 919 50
06 Försvar och samhällets krisberedskap 4 734 4 067 667 16 789 16 243 546 48 152 48 451 -4
07 Internationellt bistånd 1 647 2 407 -760 8 943 8 585 358 29 008 29 509 -229
08 Migration 1 006 836 170 6 327 4 678 1 649 17 244 17 433 479
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 876 4 681 195 26 907 25 922 986 63 268 61 898 1 922
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 472 8 270 202 42 893 41 712 1 181 103 044 100 474 2 561
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 183 3 275 -92 15 961 16 453 -492 38 182 38 015 133
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 650 6 650 0 34 150 33 138 1 011 83 144 83 125 172
13 Integration och jämställdhet 989 864 125 6 473 4 821 1 653 16 377 16 747 -2
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 433 5 675 -242 27 704 28 825 -1 121 66 680 67 783 1 531
15 Studiestöd 1 465 1 415 50 9 361 9 919 -558 19 558 20 302 664
16 Utbildning o universitetsforskning 4 556 4 334 222 25 170 24 350 820 61 725 63 636 336
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 360 343 17 6 404 6 462 -58 12 898 12 785 151
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 86 84 2 440 417 23 1 064 1 208 15
19 Regional tillväxt 207 188 18 1 003 1 130 -127 2 462 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 351 375 -24 2 626 2 112 514 5 797 5 341 572
21 Energi 203 271 -68 852 949 -97 2 383 2 470 -87
22 Kommunikationer 4 015 3 253 762 15 853 14 745 1 109 47 563 48 871 579
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 584 656 -72 2 906 2 954 -49 13 991 15 656 25
24 Näringsliv 318 336 -17 1 951 2 041 -90 5 434 5 309 197
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 614 7 799 -185 38 075 39 003 -927 92 237 91 441 863
26 Statsskuldsräntor m.m. 7 092 -5 162 12 254 14 064 -431 14 494 27 623 20 526 8 800
27 Avgiften till EU 3 621 3 381 240 21 106 22 449 -1 344 36 839 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 73 986 60 546 13 440 359 343 339 478 19 865 875 275 869 264 18 850
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 66 894 65 707 1 186 345 279 339 909 5 370 847 652 848 744 10 050
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 2 466 482 1 984 503 10 133 -9 630 12 629 322
  Kassamässig korrigering -5 092 1 604 -6 696 3 705 342 3 363 0 0
Totala utgifter 71 360 62 632 8 728 363 550 349 953 13 598 887 904 869 586 18 850
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026