Månadsutfall för statens budget maj 2015
Publicerad 18 Juni 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall maj 2015 Utfall maj 2014 Förändring maj Utfall jan-maj 2015 Utfall jan-maj 2014 Förändring jan-maj Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 873 229 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 5 200 7 870 -2 670 22 632 33 316 -10 684 33 436 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 11 28 -17 11 15 000
4000 Återbetalning av lån 118 131 -13 380 421 -41 859 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 833 806 27 4 215 4 490 -275 9 846 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 381 1 637 -1 256 7 137 9 194 -2 057 10 418 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 041 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -7 811 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 85 097 81 168 3 929 379 347 355 589 23 758    
Totala inkomster 91 629 91 611 18 413 721 403 037 10 684 835 948 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget
Den budget som riksdagen har beslutat för 2015 är för vissa inkomsttitelgrupper inte specificerad på inkomsttitelnivå. Fördelningen på inkomsttitelnivå för inkomsttitelgrupperna 1210, 1270,1430 och 1450 har gjorts av ESV.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026