Månadsutfall för statens budget mars 2015
Publicerad 29 April 2015

Underskott i statens budget för mars, men bättre än föregående år

 

Saldot i statens budget för mars blev -1,7 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än i mars 2014. De totala inkomsterna i mars blev 72,3 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har minskat med 5,4 miljarder kronor för mars. De totala utgifterna i mars blev 74,0 miljarder kronor, vilket är 7,2 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det är framförallt en minskning av nettoutlåning som leder till skillnaden mellan åren.

 

Större överskott på statens budget för första kvartalet 2015

 

Budgetsaldot för första kvartalet 2015 uppgår till 23,0 miljarder kronor, vilket är 10,0 miljarder kronor högre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 243,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har ökat, medan övriga inkomster i staten har minskat. Utgifterna för första kvartalet är 220,8 miljarder kronor, vilket är 10,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att nettoutlåningen har minskat med 14,8 miljarder kronor, till stor del på grund av den nya kreditmodellen för studielån som infördes 2014. Införandet av kreditmodellen orsakade en engångseffekt på 11,7 miljarder kronor då CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för kapitaliserade räntor i januari 2014. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel, vilket innebar att budgetsaldot som helhet inte påverkades. Utgifterna på utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m. är däremot högre för första kvartalet 2015 på grund av att valutakursvinster 2014 har blivit valutakursförluster 2015.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall mars 2015 Utfall mars 2014 Förändring mars Utfall jan-mars 2015 Utfall jan-mars 2014 Förändring jan-mars Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 72,3 78,3 -6,1 243,8 244,0 -0,2 820,2 837,0  
Totala utgifter 74,0 81,2 -7,2 220,8 231,0 -10,2 883,0 869,6
Budgetsaldo -1,7 -2,9 1,2 23,0 13,0 10,0 -62,8 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2015 är fastställt till 1 125 miljarder kronor. Det är 18 miljarder kronor (1,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för det första kvartalet till 270,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,7 miljarder kronor (1,0 procent) i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen förklaras främst av ett högre utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, ett högre sjukpenningtal och ökade utgifter för migration och integration. Även utfallet för anslaget Biståndsverksamheten är högre för det första kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014. Åt motsatt håll verkar försvarets lägre anskaffningskostnader, att ersättningen för prestationsbunden vårdgaranti inte betalats ut under första kvartalet 2015 och att avgiften till Europeiska unionen hittills är lägre än 2014.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall mars 2015 Utfall mars 2014 Förändring mars Utfall jan-mars 2015 Utfall jan-mars 2014 Förändring jan-mars Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 68,6 65,9 2,7 205,2 204,9 0,2 843,9 848,7
Ålderspensionssystemet 21,9 21,1 0,8 65,7 63,3 2,4 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 90,5 87,0 3,5 270,9 268,2 2,7 1 111,4 1 116,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026