Månadsutfall för statens budget mars 2015
Publicerad 29 April 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall mars 2015 Utfall mars 2014 Förändring mars Utfall jan-mars 2015 Utfall jan-mars 2014 Förändring jan-mars Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 1 073 1 288 -215 3 283 3 390 -107 12 327 12 199
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 1 052 982 70 3 366 3 296 70 14 516 14 600
03 Skatt, tull och exekution 900 876 23 2 556 2 459 98 10 700 10 574
04 Rättsväsendet 3 594 3 316 278 10 030 9 536 494 40 960 40 758
05 Internationell samverkan 179 118 61 775 499 276 2 106 1 919
06 Försvar och samhällets krisberedskap 3 210 3 807 -597 8 147 9 048 -901 48 470 48 451
07 Internationellt bistånd 2 277 852 1 424 4 933 3 999 934 29 240 29 509
08 Migration 1 108 752 356 3 520 2 605 916 17 103 17 433
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 5 094 5 260 -166 15 223 16 307 -1 084 63 062 61 898
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 435 8 107 328 25 790 24 865 925 102 225 100 474
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 199 3 302 -103 9 595 9 892 -298 38 106 38 015
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 756 6 579 177 20 762 19 925 837 83 048 83 125
13 Integration och jämställdhet 1 020 836 184 3 731 2 694 1 037 16 861 16 747
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 682 5 816 -134 16 612 17 323 -711 66 378 67 783
15 Studiestöd 1 769 1 806 -36 5 921 6 501 -580 18 873 20 302
16 Utbildning o universitetsforskning 6 561 6 116 445 15 951 15 457 494 61 729 63 636
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 354 370 -16 3 987 3 972 14 12 754 12 785
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 85 76 9 268 239 28 1 060 1 208
19 Regional tillväxt 223 280 -57 555 663 -108 2 481 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 658 644 13 1 524 1 350 174 5 265 5 341
21 Energi 146 240 -94 460 475 -15 2 406 2 470
22 Kommunikationer 3 339 2 590 750 8 328 8 263 65 46 725 48 871
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 528 587 -59 1 727 1 787 -60 14 023 15 656
24 Näringsliv 302 274 28 1 297 1 224 73 5 242 5 309
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 615 7 800 -185 22 849 23 404 -555 91 381 91 441
26 Statsskuldsräntor m.m. 5 463 4 631 833 5 027 1 364 3 663 28 023 20 526
27 Avgiften till EU 3 419 3 222 198 13 967 15 763 -1 796 36 868 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 74 041 70 526 3 515 210 184 206 300 3 884 871 933 869 264
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 68 578 65 896 2 682 205 157 204 935 222 843 911 848 744
  Riksgäldskontorets nettoutlåning -1 205 6 447 -7 651 4 305 19 073 -14 768 11 054 322
  Kassamässig korrigering 1 165 4 276 -3 111 6 358 5 660 697 0 0
Totala utgifter 74 002 81 249 -7 247 220 847 231 033 -10 186 882 987 869 586
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026