Månadsutfall för statens budget mars 2015
Publicerad 29 April 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall mars 2015 Utfall mars 2014 Förändring mars Utfall jan-mars 2015 Utfall jan-mars 2014 Förändring jan-mars Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 861 943 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 075 2 073 2 3 768 15 700 -11 932 30 325 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 11 28 -17 11 15 000
4000 Återbetalning av lån 75 59 16 208 232 -24 854 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 809 816 -6 2 581 2 943 -362 9 939 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 255 914 -659 6 727 7 467 -740 9 162 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 182 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -7 815 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 69 049 74 480 -5 432 230 508 217 650 12 859    
Totala inkomster 72 263 78 342 -6 079 243 804 244 019 -215 820 237 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget.
Den budget som riksdagen har beslutat för 2015 är för vissa inkomsttitelgrupper inte specificerad på inkomsttitelnivå. Fördelningen på inkomsttitelnivå för inkomsttitelgrupperna 1210, 1270,1430 och 1450 har gjorts av ESV.

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026