Månadsutfall för statens budget mars 2015
Publicerad 29 April 2015

Inkomster på statens budget i mars 2014

 

Inkomsterna i mars uppgår till 72,3 miljarder kronor, vilket är 6,1 miljarder kronor lägre än i mars 2014. Inkomsterna för det första kvartalet 2015 uppgår till 243,8 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har ökat medan statens övriga inkomster har minskat i jämförelse med första kvartalet 2014.

 

Skatter

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Positiv effekt av slutregleringen av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2013

 

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgår hittills i år till -39,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting det vill säga andra sektorer än den statliga. Utfallet för det första kvartalet 2014 var -48,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 8,8 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2013. Den slutliga skatten blev 5,0 miljarder lägre, vilket reglerades i januari 2015 (lägre utbetalningar till kommuner och landsting).  Regleringarna i januari förra året gick åt andra hållet, det vill säga den slutliga skatten blev 7,2 miljarder kronor högre (högre utbetalningar till kommunerna).  Skillnaden mellan åren är 12,2 miljarder kronor, det vill säga en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot för det första kvartalet.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgår hittills i år till 158,6 miljarder kronor. Det är 7,7 miljarder kronor (5,2 procent) högre än det första kvartalet 2014. Högre utbetalningar till kommuner och landsting innebär en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot för första kvartalet 2015.

 

Den debiterade källskatten, att betala 2015, har ökat med 4,7 miljarder kronor (3,2 procent).

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

 

Inkomstskatten för juridiska personer under första kvartalet uppgick till 36,1 miljarder kronor, vilket är 3,5 miljarder kronor lägre än 2014. Orsaken är främst utbetalningarna för den debiterade preliminärskatten, att återfå för äldre år ökat med 1,6 miljarder kronor och att anstånd som upphör har blivit 1,1 miljarder kronor lägre.

 

Socialavgifter och löneskatter

 

Nettoutfallet under det första kvartalet för Socialavgifter och löneskatter uppgår till 86,4 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2014 är det en ökning med 3,0 miljarder kronor (3,6 procent).

 

Skatt på varor och tjänster

Högre utfall för Skatt på varor och tjänster under första kvartalet 2015

 

Utfallet för Skatt på varor och tjänster uppgår till 112,1 miljarder kronor för det första kvartalet. Det är 5,1 miljarder kronor (4,7 procent) mer än för samma period föregående år.

 

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto uppgår till 80,3 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor (3,2 procent) högre än det första kvartalet föregående år.

 

Energiskatten uppgår efter ett kvartal till 16,2 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor (1,8 procent) högre än det första kvartalet 2014. Energiskatter redovisas med en månads förskjutning, vilket betyder att det som redovisas i mars avser februari. Inkomsterna för perioden januari-mars 2015 avser därför försäljningen under perioden december 2014-februari 2015.

Allmän energiskatt och koldioxidskatt på bensin uppgår totalt till 4,2 miljarder kronor, vilket är lika mycket som första kvartalet 2014.

Allmän energiskatt och koldioxidskatt på oljeprodukter uppgår till 5,5 miljarder kronor, en ökning med 0,2 miljarder kronor (4,2 procent) jämfört med det första kvartalet 2014. Skatt på elektrisk kraft uppgår till 6,2 miljarder kronor efter det första kvartalet 2015. Det är 0,1 miljard (1,6 procent) högre än samma period föregående år.

 

Höjd fordonsskatt, skatt på alkohol och skatt på tobak ger högre skatteintäkter

 

Alkoholskatten uppgår till 3,2 miljarder kronor för de första tre månaderna. Det är en ökning med 0,1 miljard kronor (4,8 procent) jämfört med det första kvartalet föregående år. Alkoholskatten för samtliga varuslag höjdes från och med den 1 januari 2015.

 

Tobaksskatten uppgår till 3,2 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor (25,9 procent) högre än det första kvartalet 2014. Tobaksskatten höjdes för samtliga varuslag från och med den 1 januari 2015.

 

Fordonsskatten uppgår till 4,1 miljarder kronor, en ökning med 0,6 miljarder kronor eller 18,7 procent jämfört med det första kvartalet föregående år. Fordonsskatten höjdes den 1 januari 2015 för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

 

Övriga inkomster

 

Ränteinkomster

Lägre utfall för första kvartalet 2015

 

Ränteinkomsterna uppgår i mars till 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder lägre än i mars 2014. Hittills i år uppgår utfallet till 0,8 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än första kvartalet 2014. Den övervägande delen av förändringen härrör från inkomsttiteln Räntor på skattekonton m.m. vars utfall under första kvartalet är 0,4 miljarder kronor lägre än föregående år. Utfallet för inkomsttiteln Räntor på skattekonton m.m. utgör cirka 97 procent av det totala utfallet för inkomsthuvudgruppen Ränteinkomster.

 

Offentligrättsliga avgifter

Skillnaden mellan 2015 och 2014 beror på hanteringen av konstaterade kundförluster hos Kronofogdemyndigheten

 

Utfallet för Offentligrättsliga avgifter uppgår i mars till 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i mars 2014. Störst skillnad är det för Avgifter vid kronofogdemyndigheterna. Utfallet är 0,2 miljarder kronor högre i mars 2015 jämfört med mars 2014 vilket beror på att Kronofogdemyndigheten realiserade konstaterade kundförluster i februari, samtidigt som reserven för befarade kundförluster löstes upp först i mars. Det leder till att det uppstår skillnader mellan februari och mars för 2014 och 2015. Sett till hela första kvartalet är skillnaden mellan åren dock mindre än 0,1 miljard kronor både för inkomsttiteln Avgifter vid kronofogdemyndigheten och för hela inkomsthuvudgruppen Offentligrättsliga avgifter.

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

Införandet av kreditmodellen för studielån 2014 försvårar jämförelsen mellan åren

 

Övriga inkomster av statens verksamhet uppgår för det första kvartalet 2015 till 0,3 miljarder kronor vilket är 11,7 miljarder kronor lägre än motsvarande period 2014.

 

Den största skillnaden mellan åren utgörs av en engångsinbetalning från CSN med anledning av att en kreditmodell infördes för studielån 2014. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstod eftersom CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel 2811 om 11,7 miljarder kronor, vilket skede i januari 2014.

 

Bidrag m.m. från EU

Bidragen från EU:s jordbruksfonder är hittills i år lägre än 2014

 

Bidragen från EU uppgår för det första kvartalet till 6,7 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Under inkomsttypen redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen avser bidrag från EU:s jordbruksfonder, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

 

Bidragen från EU:s jordbruksfonder uppgår för det första kvartalet till 6,3 miljarder kronor. Gårdsstödet utgör 6,1 miljarder kronor av dessa. Den största skillnaden i utfallet för inkomsttypen jämfört med föregående år avser bidragen från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling där inkomsterna föregående år var 0,8 miljarder kronor.

 

Även utfallet för bidragen från Europeiska socialfonden skiljer sig åt jämfört med föregående år. Inkomsterna är 0,5 miljarder kronor lägre hittills i år. Bidragen från socialfonden för programperioden 2014–2020 uppgår hittills i år till 0,1 miljard kronor. Bidragen från socialfonden för programperioden 2007–2013 uppgick 2014 till 0,5 miljarder kronor för samma period. Bidragen avser vanligen fleråriga projekt där ersättningarna från EU ökar i takt med att projekten arbetar upp sina kostnader.

 

Bidragen från Europeiska regionalfonden uppgår till 0,3 miljarder kronor hittills i år. 0,1 miljard kronor av dessa avser programperioden 2014–2020.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026