Månadsutfall för statens budget februari 2015
Publicerad 27 Mars 2015

Överskott för perioden januari-februari 2015

 

Saldot i statens budget för februari blev 37,1 miljarder kronor, vilket är 5,1 miljarder kronor lägre än i februari 2014.

 

De totala inkomsterna i februari blev 105,0 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har ökat med 5,2 miljarder kronor. De totala utgifterna i februari blev 67,9 miljarder kronor, vilket är 9,4 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det beror till stor del på att lånen till Riksbanken har ökat på grund av högre US dollar- och Eurokurser vid refinansiering av lånen. Utgifterna för sjukpenning, migration och integration fortsätter att öka, samtidigt som räntorna på statsskulden är fortsatt låga.

 

Budgetsaldot för perioden januari-februari uppgår till 24,7 miljarder kronor, vilket är 8,8 miljarder kronor högre än samma period 2014. Inkomsterna uppgår till 171,5 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De löpande redovisade skatterna har ökat, medan övriga inkomster i staten har minskat. Utgifterna för perioden januari-februari är 146,8 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att nettoutlåningen har minskat med 7,1 miljarder kronor, till följd av den nya kreditmodellen för studielån som infördes 2014. En engångseffekt på 11,7 miljarder kronor uppstod då CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för kapitaliserade räntor i januari 2014. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel, vilket innebar att budgetsaldot inte påverkades. Utgifterna på anslaget Statsskuldsräntor m.m. blev däremot högre på grund av stora valutakursförluster innevarande år.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall feb 2015 Utfall feb 2014 Förändring feb Utfall jan-feb 2015 Utfall jan-feb 2014 Förändring jan-feb Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 105,0 100,8 4,3 171,5 165,7 5,9 820,2 837,0  
Totala utgifter 67,9 58,5 9,4 146,8 149,8 -2,9 883,0 869,6
Budgetsaldo 37,1 42,2 -5,1 24,7 15,9 8,8 -62,8 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2015 är fastställt till 1 125 miljarder kronor. Det är 18 miljarder kronor högre än utgiftstaket 2014 (1,6 procent). Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden , exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna blev i februari 91,9 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror främst på att utgifterna på anslagen Avgiften till EU och Hälsovård, sjukvård och omsorg blev lägre än samma månad föregående år.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall feb 2015 Utfall feb 2014 Förändring feb Utfall jan-feb 2015 Utfall jan-feb 2014 Förändring jan-feb Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 70,0 73,0 -3,0 136,6 139,0 -2,5 843,9 848,7
Ålderspensionssystemet 21,9 21,1 0,8 43,8 42,2 1,6 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 91,9 94,0 -2,1 180,4 181,2 -0,8 1 111,4 1 116,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026