Månadsutfall för statens budget december 2015
Publicerad 28 Januari 2016

Saldot i statens budget i december blev 2,1 miljarder kronor bättre än 2014

 

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 98,6 miljarder kronor. I december 2014 redovisades ett underskott på 100,7 miljarder kronor. De totala inkomsterna i december blev 42,2 miljarder kronor, vilket är 12,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Skatteinkomsterna har ökat med 11,3 miljarder kronor. De totala utgifterna i december blev 140,7 miljarder kronor, vilket är 9,9 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

 

Preliminärt årsutfall

 

Utfallet för december 2015 rapporterades av myndigheterna den 17 januari 2016. Tillsammans med utfallet från årets övriga månader är det ett första preliminärt utfall för helåret 2015, som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslutsjusteringar. Det innebär att Ekonomistyrningsverket i samband med decemberutfallet gör en första uppföljning av helårsutfallet jämfört med föregående år.

 

Årets budgetsaldo blev ett underskott på 32,8 miljarder kronor. År 2014 var underskottet 72,2 miljarder kronor. Den främsta anledningen till att underskottet blev 39,4 miljarder kronor mindre under 2015 är att skatteinkomsterna har ökat.

 

Inkomsterna uppgår för 2015 preliminärt till 859,2 miljarder kronor, vilket är 69,0 miljarder kronor högre än föregående år. Skatteinkomsterna har ökat med 74,4 miljarder kronor medan övriga inkomster i staten har minskat med 5,4 miljarder kronor. Utgifterna uppgår preliminärt till 892,0 miljarder kronor, vilket är 29,6 miljarder kronor högre än föregående år.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall dec 2015 Utfall dec 2014 Förändring dec Utfall jan-dec 2015 Utfall jan-dec 2014 Förändring jan-dec Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 42,2 30,1 12,0 859,2 790,2 69,0 844,2 837,0  
Totala utgifter 140,7 130,9 9,9 892,0 862,4 29,6 890,8 869,6 35,6
Budgetsaldo -98,6 -100,7 2,1 -32,8 -72,2 39,4 -46,6 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

De takbegränsade utgifterna ger en marginal till taket på preliminärt 24,2 miljarder kronor

 

Utgiftstaket för 2015 fastställdes i juni till 1 158 miljarder kronor. Det är 51,0 miljarder kronor (4,6 procent) högre än utgiftstaket 2014. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget. Taket ändrades i vårändringsbudgeten för 2015 och var tidigare fastställt till 1 125 miljarder kronor.

 

För helåret 2015 uppgår de takbegränsade utgifterna preliminärt till 1 133,8 miljarder kronor, vilket är 38,3 miljarder kronor högre än föregående år. Detta ger en marginal till taket på 24,2 miljarder kronor. Det är främst utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget och utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner, Migration, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, Utbildning och universitetsforskning, Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Integration och jämställdhet som har ökat. En minskning av utgifterna har däremot skett bland annat för Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt Arbetsmarknad och arbetsliv.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall dec 2015 Utfall dec 2014 Förändring dec Utfall jan-dec 2015 Utfall jan-dec 2014 Förändring jan-dec Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 114,2 95,9 18,3 866,5 837,5 29,0 852,9 848,7 26,8
Ålderspensionssystemet 24,3 23,6 0,7 267,3 258,0 9,3 267,5 267,8
Takbegränsade utgifter 138,5 119,5 19,0 1 133,8 1 095,5 38,3 1 120,4 1 116,6 26,8
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026