Månadsutfall för statens budget januari 2015
Publicerad 27 Februari 2015

Underskott i januari 2015

Saldot i statens budget för januari 2015 blev ett underskott på 12,4 miljarder kronor.  

De totala inkomsterna i januari blev 66,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatterna ökade med 13,1 miljarder kronor medan övriga inkomster minskade med 11,5 miljarder kronor (se utfallet för fysiska personers inkomstskatt och övriga inkomster av statens verksamhet under analys inkomster).

De totala utgifterna på statens budget uppgick i januari till 79,0 miljarder kronor och blev därmed 12,3 miljarder kronor lägre än i januari 2014. Orsaken är främst att Riksgäldskontorets nettoutlåning blivit lägre.

 

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall jan 2015 Utfall jan 2014 Förändring jan Utfall jan-jan 2015 Utfall jan-jan 2014 Förändring jan-jan Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
Totala inkomster 66,5 64,9 1,6 66,5 64,9 1,6 808,6 837,0  
Totala utgifter 79,0 91,3 -12,3 79,0 91,3 -12,3 878,0 869,6
Budgetsaldo -12,4 -26,3 13,9 -12,4 -26,3 13,9 -69,4 -32,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2015 är fastställt till 1 125 miljarder kronor. Det är 18 miljarder kronor högre än utgiftstaket 2014 (1,6 procent). Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

De takbegränsade utgifterna blev i januari 88,5 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall jan 2015 Utfall jan 2014 Förändring jan Utfall jan-jan 2015 Utfall jan-jan 2014 Förändring jan-jan Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 66,6 66,1 0,5 66,6 66,1 0,5 848,4 848,7
Ålderspensionssystemet 21,9 21,1 0,8 21,9 21,1 0,8 267,7 267,8
Takbegränsade utgifter 88,5 87,2 1,3 88,5 87,2 1,3 1 116,1 1 116,6
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2014 och 2015
LänkTotala inkomster per månad utfall 2014 och 2015


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026