Månadsutfall för statens budget januari 2015
Publicerad 27 Februari 2015
Specifikation av utgifter på statens budget år 2015, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall jan 2015 Utfall jan 2014 Förändring jan Utfall jan-jan 2015 Utfall jan-jan 2014 Förändring jan-jan Prognos 2015 SB 2015 ÄB 2015
01 Rikets styrelse 1 233 1 143 90 1 233 1 143 90 12 120 12 199
02 Samhällsekonomi och finansförvaltn. 950 942 8 950 942 8 14 556 14 600
03 Skatt, tull och exekution 800 748 53 800 748 53 10 683 10 574
04 Rättsväsendet 2 943 2 796 147 2 943 2 796 147 41 322 40 758
05 Internationell samverkan 296 66 230 296 66 230 1 892 1 919
06 Försvar och samhällets krisberedskap 2 321 2 107 214 2 321 2 107 214 48 608 48 451
07 Internationellt bistånd 1 570 1 896 -326 1 570 1 896 -326 29 239 29 509
08 Migration 1 053 1 067 -13 1 053 1 067 -13 16 954 17 433
09 Hälsovård, sjukvård och omsorg 4 656 4 437 219 4 656 4 437 219 61 736 61 898
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 8 347 8 280 67 8 347 8 280 67 101 806 100 474
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 205 3 299 -95 3 205 3 299 -95 38 069 38 015
12 Ekonomisk trygghet för familjer 6 992 6 568 423 6 992 6 568 423 82 648 83 125
13 Integration och jämställdhet 1 658 1 153 504 1 658 1 153 504 17 229 16 747
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 5 303 5 564 -261 5 303 5 564 -261 66 998 67 783
15 Studiestöd 2 191 2 806 -616 2 191 2 806 -616 19 047 20 302
16 Utbildning o universitetsforskning 4 953 4 604 349 4 953 4 604 349 62 151 63 636
17 Kultur, medier, trossamfund o fritid 2 869 2 779 90 2 869 2 779 90 12 750 12 785
18 Samhällsplan. bostads. konsument. 85 79 6 85 79 6 1 051 1 208
19 Regional tillväxt 154 172 -19 154 172 -19 2 333 2 701
20 Allmän miljö- och naturvård 438 311 127 438 311 127 5 285 5 341
21 Energi 109 85 24 109 85 24 2 334 2 470
22 Kommunikationer 2 013 2 157 -144 2 013 2 157 -144 47 170 48 871
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 583 634 -51 583 634 -51 16 638 15 656
24 Näringsliv 608 635 -28 608 635 -28 5 239 5 309
25 Allmänna bidrag till kommuner 7 619 7 804 -185 7 619 7 804 -185 91 441 91 441
26 Statsskuldsräntor m.m. -658 -2 952 2 293 -658 -2 952 2 293 22 414 20 526
27 Avgiften till EU 3 629 3 942 -314 3 629 3 942 -314 39 063 40 126
90 Förändring av anslagsbehållningar -4 593
Summa utgiftsområden 65 918 63 125 2 793 65 918 63 125 2 793 870 778 869 264
Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26) 66 577 66 077 500 66 577 66 077 500 848 364 848 744
  Riksgäldskontorets nettoutlåning 9 308 22 407 -13 099 9 308 22 407 -13 099 7 231 322
  Kassamässig korrigering 3 734 5 721 -1 987 3 734 5 721 -1 987 0 0
Totala utgifter 78 960 91 253 -12 293 78 960 91 253 -12 293 878 009 869 586
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026