Månadsutfall för statens budget januari 2015
Publicerad 27 Februari 2015
Specifikation av inkomsterna på statens budget år 2015, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall jan 2015 Utfall jan 2014 Förändring jan Utfall jan-jan 2015 Utfall jan-jan 2014 Förändring jan-jan Prognos 2015 SB 2015
1000 Statens skatteinkomster 851 989 859 116
2000 Inkomster av statens verksamhet 881 12 542 -11 661 881 12 542 -11 661 29 972 33 650
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 0 0 0 15 000
4000 Återbetalning av lån 55 63 -8 55 63 -8 872 876
5000 Kalkylmässiga inkomster 908 837 71 908 837 71 9 938 9 998
6000 Bidrag m.m. från EU 67 0 67 67 0 67 8 282 10 333
7000 Avräkningar mm i anslutning till skattesystemet -84 316 -83 524
8000 Utgift som redov. som kredit på skattekonto -8 135 -8 432
9000 Löpande redovisade skatter 64 608 51 484 13 124 64 608 51 484 13 124    
Totala inkomster 66 520 64 926 1 594 66 520 64 926 1 594 808 601 837 017
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026