Månadsutfall för statens budget januari 2015
Publicerad 27 Februari 2015

 

De totala inkomsterna i januari 2015 uppgick till 66,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Skatterna ökade med 13,1 miljarder kronor medan övriga inkomster minskade med 11,5 miljarder kronor.

 

Skatter

 

De löpande redovisade skatterna uppgick i januari till 64,6 miljarder kronor, vilket är 13,1 miljarder kronor högre än förra året. Orsaken är främst lägre utbetalningar av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting.

 

Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i januari 2015 till -4,6 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att skatt för fysiska personer till största delen betalas ut till kommuner och landsting dvs. andra sektorer än den statliga. I  januari 2014 var utfallet -14,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 10,0 miljarder kronor.

 

I januari slutreglerades förskotten av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting för taxeringsåret 2013. Den slutliga skatten blev 5,0 miljarder lägre, vilket reglerades i  januari 2015 (lägre utbetalningar till kommuner och landsting). Regleringarna i januari förra året gick åt andra hållet, dvs. den slutliga skatten blev 7,2 miljarder kronor högre (högre utbetalningar till kommuner och landsting).  Skillnaden mellan åren är 12,2 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Förskotten till kommuner och landsting uppgick i januari till 52,9 miljarder kronor. Det är 2,6 miljarder kronor (6 procent) högre än i januari 2014. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

 

Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer i januari uppgick till 12,4 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljard kronor lägre än 2014. Orsaken är främst att anstånd som upphör blivit 1,1 miljarder kronor lägre.

 

Statens övriga inkomster

 

Statens övriga inkomster uppgick i januari till 1,9 miljarder kronor, vilket är 11,5 miljarder kronor lägre än föregående år.

 

Övriga inkomster av statens verksamhet

Övriga inkomster av statens verksamhet uppgår för första månaden 2015 till 0,1 miljard kronor vilket är 11,6 miljarder kronor lägre än utfallet för motsvarande månad 2014.

 

Den största skillnaden mellan åren utgörs av en engångsinbetalning från Centrala studistödsnämnden (CSN), i januari 2014, med anledning av att en kreditmodell infördes för studielån 2014. Kreditmodellen innebär bland annat att kapitaliserad ränta från och med 2014 ska lånefinansieras. En engångseffekt uppstod eftersom CSN tog upp lån i Riksgäldskontoret för ackumulerad kapitaliserad ränta. Den ökade upplåningen motsvarades av en engångsinbetalning på inkomsttitel 2811 om 11,7 miljarder kronor. Inga liknande engångseffekter förekommer under januari 2015 vilket ger upphov till den stora skillnaden mellan åren.

 

 

 

 

 


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026