Månadsutfall för statens budget september 2014
Publicerad 30 Oktober 2014

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 8,0 miljarder kronor. Det är en försämring med 36,3 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror främst på att staten i september 2013 sålde aktier i Nordea till ett värde av 21,6 miljarder kronor.


Saldot för perioden januari-september är ett överskott på 23,8 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev det ett underskott på 40,6 miljarder kronor. Saldot är därmed 64,4 miljarder kronor bättre än 2013. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Åt motsatt håll verkade statens försäljning av aktier i Nordea till ett sammanlagt värde av 41,1 miljarder kronor.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall sep 2014 Utfall sep 2013 Förändring sep Utfall jan-sep 2014 Utfall jan-sep 2013 Förändring jan-sep Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 61,0 73,0 -12,0 629,6 636,7 -7,1 778,8 820,4  
Totala utgifter 69,0 44,7 24,3 605,7 677,3 -71,5 854,5 865,7 2,2
Budgetsaldo -8,0 28,3 -36,3 23,8 -40,6 64,4 -75,7 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-september till 791,3 miljarder kronor, vilket är 20,7 miljarder kronor (2,7 procent) högre än samma period föregående år. Det är främst de allmänna bidragen till kommunerna (3,5 miljarder kronor), avgiften till EU (2,8 miljarder kronor) samt utgifterna för integration och jämställdhet (2,6 miljarder kronor) som har ökat. De högre bidragen till kommunerna beror bland annat på ekonomisk kompensation till kommunerna med anledning av sänkt skatt till pensionärer under 2014. Den högre avgiften till EU beror delvis på att Sveriges rabatt för perioden 2014-2020 ännu inte realiserats. Utgiftsökningen inom området integration och jämställdhet beror främst på att antalet asylsökanden med skyddsbehov som får uppehållstilstånd ökar.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall sep 2014 Utfall sep 2013 Förändring sep Utfall jan-sep 2014 Utfall jan-sep 2013 Förändring jan-sep Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 68,1 62,7 5,4 600,0 580,2 19,8 834,4 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,5 21,4 0,1 191,3 190,4 0,9 258,1 257,7
Takbegränsade utgifter 89,6 84,1 5,5 791,3 770,6 20,7 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026