Månadsutfall för statens budget augusti 2014
Publicerad 30 September 2014

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 11,7 miljarder kronor. Det är en förbättring med 12,3 miljarder kronor jämfört med samma månad föregående år. Skillnaden beror främst på tillfälliga effekter av att Riksgäldskontorets lån till Riksbanken omsätts kontinuerligt. Effekten av detta var en tillfälligt ökad utlåning på 10,4 miljarder kronor i augusti 2013.

 

Saldot för perioden januari-augusti är ett överskott på 31,8 miljarder kronor. För motsvarande period föregående år blev det ett underskott på 68,9 miljarder kronor. Saldot är därmed 100,7 miljarder kronor bättre än 2013. Skillnaden mellan åren beror främst på att Riksgäldskontoret under 2013 lånade ut cirka 100 miljarder kronor till Riksbanken för att förstärka valutareserven. Utlåningen redovisades som en utgift på statens budget.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall aug 2014 Utfall aug 2013 Förändring aug Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Förändring jan-aug Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
Totala inkomster 69,2 66,9 2,3 568,6 563,6 4,9 778,8 820,4  
Totala utgifter 57,5 67,5 -10,0 536,7 632,5 -95,8 854,5 865,7 2,2
Budgetsaldo 11,7 -0,7 12,3 31,8 -68,9 100,7 -75,7 -45,3
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget, Skatter=Inkomsttyperna 1000+7000+8000

Utgiftstaket för 2014 är fastställt till 1 107 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor (1,1 procent) högre än utgiftstaket 2013. Utgiftstaket omfattar samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

 

De takbegränsade utgifterna uppgår för perioden januari-augusti till 701,7 miljarder kronor, vilket är 15,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är främst avgiften till Europeiska unionen, allmänna bidrag till kommuner, utgifterna för försvar och samhällets krisberedskap samt utgifterna för integration och jämställdhet som har ökat.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall aug 2014 Utfall aug 2013 Förändring aug Utfall jan-aug 2014 Utfall jan-aug 2013 Förändring jan-aug Prognos 2014 SB 2014 ÄB 2014
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 60,2 58,5 1,6 531,9 517,5 14,4 834,4 833,0 2,2
Ålderspensionssystemet 21,4 21,3 0,1 169,9 169,0 0,8 258,1 257,7
Takbegränsade utgifter 81,6 79,9 1,7 701,7 686,5 15,2 1 092,5 1 090,7 2,2
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2013 och 2014
LänkTotala inkomster per månad utfall 2013 och 2014


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026